ปี ๒๕๕๕ ปี แห่งการพูดภาษาอังกฤษ


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดตัวโครงการ English Speaking Year 2012 เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนไทยพูดภาษาอังกฤษ  โดยจะกำหนดให้  ๑ วัน ใน ๑ ปี เป็นวันพูดภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ได้กำหนดให้วันจันทร์เป็นวันพูดภาษาอังกฤษในกระทรวงศึกษาธิการส่วนวันธรรมดาอาจพูดภาษาอังกฤษเพื่อเป็นการทักทาย เพื่อฝึกฝนให้เกิดความคุ้นเคยเพื่อติดต่อสื่อสารในสังคมอาเซียนและประชาคมโลก โดย ศธ+.จะให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของทุกโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นการจัดมุมภาษาอังกฤษ การประกวดพูดภาษาอังกฤษ การจัดค่ายภาษาอังกฤษ การจัดทำสื่อและเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน ทั้งหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร เป็นต้น โดยจะจัดให้มีกิจกรรมทั้งภายในโรงเรียน การประกวดแข่งขันระหว่างโรงเรียน ระหว่างภาค และในระดับประเทศต่อไป โครงการ “พ.ศ.๒๕๕๕ ปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษ” เป็นความร่วมมือระหว่าง ศธ. กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนเครือข่ายความร่วมมือด้านการสอนภาษาต่างประเทศ ได้แก่ โรงเรียนนานาชาติ สถาบันสอนภาษาต่างประเทศ (บริติช เคาน์ซิล และเอ ยู เอ) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน รวมทั้งเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ๒๕๕๕ เพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ผลิตและพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมบนฐานรากของความรู้ และมีความคิดสร้างสรรค์ และมีความพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใน ๕ ภูมิภาคของโลก การที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน