การขออนุญาตสอบบรรจุเป็นข้าราชการ

  การขออนุญาตสอบบรรจุเป็นข้าราชการ

          พนักงานราชการสังกัด สช.สตูลผู้ใดประสงค์จะสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการที่ทางหน่วยงานราชการเปิดสอบ ก็สามารถสมัครสอบได้ตามความประสงค์ และผอ.สช.สตูลก็ให้การสนับสนุนพนักงานราชการทุกคนในการสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ทั้งนี้ ให้ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ด้วย โดยทำบันทึกเสนอดังตัวอย่างข้างล่างนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุญาตสอบบรรจุ