การขอหนังสือรับรองเงินเดือน

การขอหนังสือรับรองเงินเดือน

พนักงานราชการในสังกัดสช.สตูลที่มีความประสงค์จะขอหนังสือรับรองเงิน เดือนสามารถยื่นคำขอได้ที่ งานบริหารงานบุคคล สช.สตูล

เอกสารประกอบ
  -แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน
  -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน