การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ(พนักงานราชการ)

             พนักงานราชการสังกัด สช.จ.สตูล ที่ประสงค์จะทำมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม พรบ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 สามารถติดต่อขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ที่ งานบริหารงานบุคคล สช.จ.สตูล

เอกสารประกอบ
 - แบบคำขอมีบัตร(บ.จ.1)  ฉบับ  ดาวน์โหลดที่นี่
 - รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (2.5x3ซ.ม.) ถ่ายไม่เกิน  6 เดือนจำนวน 2 รูป  โดยแต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการ ,เครื่องแบบพิธีการ , ชุดสากล หรือ ชุดไทยพระราชทาน
 เครื่องแบบพิธีการ ของพนักงานราชการนั้น ใช้แบบเดียวกับเครื่องแบบพิธีการของลูกจ้างประจำ ต่างกันที่อินทรธนูประดับเครื่องแบบเท่านั้น (ดูรายละเอียดในประกาศ คพร.ด้านล่าง)

ระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   พรบ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542
   กฎกระทรวง พ.ศ.2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542
   พระ ราชกฤษฎีกากําหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีอํานาจออกบัตรประจําตัวเจ้า หน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐพ.ศ.2542(ฉบับ ที่10) พ.ศ.2549
   ประกาศ คพร. เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ.2552