ในวันที่๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมมอบของรางวัลสนับสนุนนาวากาชาดประจำปี ๒๕๕๗ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดการอบรมครูผู้สอนเพื่อปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ ๒ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสายเพชรศึกษา ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้มีจรรยาบรรณและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
๒๕๕๗ นายหั้ว ศรีสุด รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยพนักงานราชการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลได้เข้าร่วมพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๗ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนดารุลมุอ์มิน ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในการเปิดงานวันปัจฉิมนิเทศและมอบระเบียนผลการเรียนแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ
ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษาและนักเรียนที่จบชั้นระดับอนุบาล ๓ โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์(ทุ่งหว้า) ณ. ห้องประชุม โรงเรียนพรรษนันท์ศึกษา ต. นาทอน อ. ทุ่งหว้า จ.สตูล
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล ๓ ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามนักศึกษาหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต

  

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามนักศึกษาหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต โดยขอให้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูลทุกโรงเรียน ตอบแบบสอบถาม จำนวน 3 ชุด ดังที่ได้ส่งหนังสือเวียนไปยังโรงเรียนแล้วนั้น

             1.ผู้รับใบอนุญาต             1 ชุด

             2.ผู้จัดการ                     1 ชุด

หลักฐานประกอบการขอรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฯ

           ตามที่โรงเรียนได้ยื่นคำขอรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน ประจำเดือน มกราคม - กันยายน 2556 และ ตุลาคม - ธันวาคม 2556  นั้น สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า โรงเรียนยื่นเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน ขาด หลักฐานการปรับเพิ่มเงินเดือนเงินเดือนครู และ รายงานการประชุมการคณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่ให้ความเห็นชอบกรณีโรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนเพื่อปรับเพิ่มเงินเดือนครู  ขอให้โรงเรียนตรวจสอบและดำเนินการสงเอกสารดังกล่าวโดยด่วน

โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนามีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอน จำนวน ๓ อัตรา

 โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนามีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอน จำนวน ๓ อัตรา 

๑.      วิชาเอกคณิตศาสตร์       จำนวน ๒ อัตรา

๒.      วิชาเอกภาษาอังกฤษ      จำนวน ๑ อัตรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบุคล โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ตำบลท่าแพ  อำเภอท่าแพ  จังหวัดสตูล

โทรศัพท์ ๐๘๙-๒๙๗๗๔๕๖  ๐๙๓-๕๙๔๖๙๓๓

คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบ PSIS V2 สำหรับโรงเรียน

ดาวน์โหลด คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบ PSIS V2  สำหรับโรงเรียน

โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิเปิดรับสมัครครูผู้สอน

โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ มีความประสงค์รับสมัครครู ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ คือ

  1. เอกอาหรับ/กฎหมายอิสลาม         จำนวน     1     อัตรา
  2. เอกภาษาไทย                        จำนวน    1     อัตรา
  3. เอกภาษาอังกฤษ                     จำนวน    1     อัตรา
  4. เอกประถมศึกษา                      จำนวน    1     อัตรา
  5. เอกสังคม                             จำนวน    1     อัตรา
  6. เอกพละ                              จำนวน    1     อัตรา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ ตำบลฉลุง อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล  
โทรศัพท์ ฝ่ายบุคคล  074-799549

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2557

     ด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้มอบหมายและจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ร่วมกับมหาวิทยาลัยและสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะและศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ได้ศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จำนวน 235 คน  

    สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ครูและผู้สอนที่มีคุณสมบัติตามประกาศการรับสมัครฯทราบ และสามารถสมัครได้ที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลภายใน 1 – 10 เมษายน 2557  เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดคลิกที่นี่ ประกาศการรับสมัครและใบสมัคร

โครงการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2557

      สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้จัดทำโครงการการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2557  โรงเรียนที่มีความประสงค์สมัครเข้ารับการประเมินให้ส่งใบสมัคร ให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 เมษายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ปฏิทินดำเนินโครงการ  ใบสมัคร   ประกาศ

โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาเพิ่มเติม

โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาเพิ่มเติม และบุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่ธุรการ) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้                              

                                ๑.  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                 จำนวน      ๑     อัตรา        (วุฒิปริญญาตรี)

                                ๒. สาขาวิชาปฐมวัย                        จำนวน      ๑     อัตรา        (วุฒิปริญญาตรี)

                                ๓.  เจ้าหน้าที่ธุรการ                        จำนวน      ๑     อัตรา        (วุฒิการศึกษา ปวช. , ปวส.)            

โดยเปิดรับสมัครทุกวันในเวลาราชการ ณ ฝ่ายธุรการโรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

๐๗๔ – ๗๒๕๑๕๒, ๐๘๙ – ๗๓๒๑๔๐๘ 

แจ้งการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือน และเงินอุดหนุนรายบุคคล (เพิ่มเติม)

               สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือน มีนาคม 2557 และเงินอุดหนุนรายบุคคล (เพิ่มเติม) ตั้งแต่ ตุลาคม - พฤศจิกายน 2556   เข้าบัญชีของโรงเรียนเอกชนเรียบร้อบแล้ว ขอให้โรงเรียนตรวจสอบยอดเงินและส่งหลักฐานการจ่ายเงินเดือนครูผ่านระบบธนาคารและส่งหลักฐานการปรับเพิ่มเงินดือนครูวุฒิปริญญาตรี เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2556 โดยด่วน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 1/2557

  ตามที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ ได้มอบหมายให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ดำเนินการรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาแก่บุคคลภายนอก ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 ระหว่างวันที่ 10 – 14  มีนาคม 2557 ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลนั้น

                      บัด นี้ การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาได้เสร็จสิ้นแล้ว และคณะกรรมการได้ตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฎว่ามีผู้มีสิทธิ์สอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาจำนวน 4 ราย ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  โดยจะทำการสอบข้อเขียน ในวันที่ 8-9 เมษายน 2557 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

การขอรับเงินอุดหนุน เพิ่มเติม เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2557

        ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ 6) 2557  โดยได้ปรับเพิ่มเงินอุดหนุนสมทบเงินเดือนครูเพิ่ม เพื่อให้โรงเรียนนำไปปรับเพิ่มเงินเดือนครู จาก13,300บาท เป็น 15,000 บาท โดยสช.ได้ปรับอัตราเงินอุดหนุนไหม่แล้วแตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 ดังนั้น ขอให้โรงเรียนยื่นคำขอเบิกเงินอุดหนุนเพิ่มเติม เดือนมกราคม -กุมภาพันธ์ 2557 ภายในวันที่ 4 เมษายน 2557 

ดาวน์โหลด   คำขอ   ใบสำคัญรับเงิน   หลักฐานจ่ายเงินเพิ่ม

รายงานผลการสอบ I-NET ปีการศึกษา 2556

ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ได้กำหนดให้มีการสอบ ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 25 มกราคม2557 บัดนี้ สทศ. ได้ประกาศผลการสอบดังกล่าวแล้ว โรงเรียนสามารถดูรายละเอียดผลการสอบได้ที่ www.niets.or.th

โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๓

  กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๓ เพิ่มเติม จำนวน ๑,๖๑๙ ทุน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.odos.moe.go.th 

Syndicate content

ข่าวอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

OPES'S CHANNEL