นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลร่วมในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลร่วมในกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล
นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในกิจกรรมกีฬาสีของภายในของโรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิตำบลคลองขุดอำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ภายใต้ซื่อ "PK Games" ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 5-9 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ เพื่อให้นักเรียนได้มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ เคารพในกฎกติกามารยาท เห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา และห่างไกลยาเสพติด
นายสมคิด เจ้ยชุม เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมกลางชล โรงแรมซีเอสปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
คณะกรรมการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล ระดับจังหวัด ลงพื้นที่ ประเมินตรวจสอบสภาพจริงและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล ประจำปีพุทธศักราช 2562 ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยา โรงเรียนสันติศาสตร์ศึกษาและโรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ.
นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา ณ ห้องประชุมพญากาหลง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

        

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

             ด้วยนางอามาน๊ะ นางา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ได้จัดทำงานวิจัย 2 เรื่อง คือ 1) การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ 4L เพื่อส่งเสริมทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่1 (4-5 ปี) 2) การใช้หนังสือคำคล้องจองเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1 (4-5 ปี) เพื่อพัฒนางานด้านการสอน และส่งเสริมทักษะให้กับเด็กปฐมวัย ครูผู้สอนหรือผู้ที่สนใจสามารถศึกษาและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพต่อไป

             ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2562

แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร

ตัวอย่างแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ปพ3

วันจักรี 6 เมษายน วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

Syndicate content

ข่าวอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

OPES'S CHANNEL