สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรการศึกษาเอกชนจังหวัดชายภาคใต้ ณ ห้องประชุมสตารินทร์รีสอร์ท ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมีนายธีรพันธ์ พุทธิสวัสดิ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นประธานในการเปิดงานดังกล่าว และมีนายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเป็นผู้กล่าวรายงาน
นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปี ๒๕๕๗ ของโรงเรียนสันติศาสตร์ศึกษา ณ สนามโรงเรียนสันติศาสตร์ศึกษา ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ ห้องประชุมโรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
นายเกริก แต่งเกลี้ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ “สพฐ.คัพ” ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬารัชกิจประการ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยพนักงานราชการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในการเปิดโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุม ๑๐๐ ปี โรงเรียนสตูลวิทยา ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
นายดาลัน นุงอาหลี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วย นายพเนิน ปิ่นแก้ว และ นายเกริก แต่งเกลี้ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมเป็นกรรมการสัมภาษณ์เยาวชนเข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๒๒ และรุ่นที่ ๒๓ ณ ห้องประชุมโรงเรียนมุสลิมศึกษา ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

   ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสตารินทร์รีสอร์ท อำเภอเมือง  และโรงเรียนวังสายทอง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีผู้เข้าร่วมจากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ๕ ชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล) และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ดาวน์โหลด  สูจิบัตร | รายละเอียดที่พัก นราธิวาส  ปัตตานี  ยะลา  สงขลา สช.

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

๕ นโยบายทั่วไป

๗ นโยบายเฉพาะ (ให้เห็นผลใน ๑ ปี)

๑๐ นโยบายเร่งด่วน (ให้เห็นผลใน ๓ เดือน)

รายละเอียดดังนี้

ค่านิยม ๑๒ ประการ

การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

         ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล แจ้งประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้ารับการประเมินและคัดเลือก โดยให้สถานศึกษายื่นความจำนงขอเข้ารับการประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาฯ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ภายในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗  หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าสถานศึกษาไม่ประสงค์สมัครเข้ารับการประเมิน โดยจะดำเนินการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาในสระดับเขตพื้นที่การศึกษาในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ 

 ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม     ระเบียบฯ(ฉบับที่ ๒ )พ.ศ.๒๕๕๖       ประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ   ประกาศ สพฐฯ ๒๕๕๗   ปฏิทินการปฏิบัติงาน    

แจ้งตารางและแผนผังการแข่งขันกิจกรรมเสริมหลักสูตรงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๗

          ตามที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มีกำหนดจัดการแข่งขันกิจกรรมเสริมหลักสูตรงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนมุสลิมศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม  ตารางกิจกรรม    แผนผังบริเวณงาน

ประชาสัมพันธ์รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ"

ด้วยสำนักเลขาธิการคณะะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้จัดทำสรุปคำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) ที่มีการเผยแพร่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์และวิทยุ ในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) ในช่วง ๑ เดือน ที่ผ่านมา รายละเอียดเพิ่มเติมhttp://www.thaigov.go.th/th/program1/html

การแข่งขันกีฬา - กรีฑา นักเรียน นักศึกษา จังหวัดสตูล ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

             ด้วย จังหวัดสตูล โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑา นักเรียน นักศึกษา จังหวัดสตูล ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง สนองหลักสูตรพัฒนาผู้เรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งทักษะทางการกีฬา  รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด สร้างความรักสามัคคีความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะไปสู่การยกระดับคุณภาพของเยาวชนสู่ความเป็นเลิศและคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทน ส่งเข้าแข่งขันในระดับเขตโดยกำหนดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่ ๒๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม    ระเบียบจังหวัดสตูล        ระเบียบการแข่งขันกีฬาพร้อมใบสมัคร

โครงการพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในระบบให้สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์โครงการ

         สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในระบบให้สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ครูมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเอกชน นั้น
          ในการนี้ ขอให้โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสตูลส่งครูผู้สอนในโรงเรียน จำนวน ๑ ท่าน เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่   ๑๑-๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ระยะเวลาในการอบรม จำนวน ๓๐ ชั่วโมง (๔ วัน)  โดยสามารถส่งใบสมัคร Online ผ่านทางเว็บไซต์ www.opece-content.com หรือ ส่งทางโทรสาร ๐ ๒๖๘๒ ๖๓๕๕ หรือ อีเมลล์ info@opece-content.com

 
วัน เวลาและสถานที่อบรมตารางการฝึกอบรม | ลงทะเบียนออนไลน์  | รายละเอียดโครงการ

รับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ในวันที่ ๔-๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ ดำเนินการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช  ๒๕๔๖ และตามระเบียบดังกล่าว ได้กำหนดให้มีการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาปีละ ๒ ครั้ง ซึ่งในครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ได้กำหนดรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาในวันที่ ๔-๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  โดยกำหนดสอบเทียบความรู้ในวันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักงานการศึกษาธิการภาค ๑๒  รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศวันหยุด สกสค.

  สำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล  แจ้งประกาศ ปิดทำการในวันที่ ๙– ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗  และวันที่ ๑๗ – ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ขอความร่วมมือในการลดใช้พลังในช่วงการหยุดซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซ JDA - A๑๘ ตามโครงการชาวใต้ร่วมใจ ลดใช้ไฟฟ้า ฝ่าวิกฤตพลังงาน

สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล ขอความร่วมมือในการลดใช้พลังในช่วงการหยุดซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซ JDA - A๑๘ ตามโครงการชาวใต้ร่วมใจ  ลดใช้ไฟฟ้า ฝ่าวิกฤตพลังงานในระหว่างวันที่ ๑๓ มิถุนายน –๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๒.๓๐น.


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ

ด้วย อ.ก.ค.ส. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ  ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา  นราธิวาส  ปัตตานี  และ ๔ อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ เทพา นาทวี  และสะบ้าย้อย)  จำนวน ๑๐๕ อัตรา เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน  - ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.opec.go.th  หรือ

https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/khaw-prachasamphanth/prakasra...

การคัดเลือกครูผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการ “ครูดีมีทุกวัน”ประจำปี พ.ศ.2557

 ด้วย สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.แจ้งว่า ได้กำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัดให้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตนและด้านการปฏิบัติงาน เป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยยกย่องให้ได้รับรางวัล โครงการครูดีมีทุกวันประจำปี พ.ศ.2557 จำนวน 4 รางวัล ประกอบด้วยรางวัลครูดีที่หนูรัก สุดยอดครูดี ครอบครัวครูดี และรางวัลครูดีชายขอบ
    ในการนี้ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จึงขอความร่วมมือท่านคัดเลือกครูที่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติครูฯ เข้าร่วมโครงการ ครูดีมีทุกวัน ประจำปี พ.ศ.2557 โดยส่งแบบประวัติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมายังสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ 
http://www.otepbangkok.com/

แจ้งกำหนดการรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต)

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้แจ้งกำหนดการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนและครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ปัจจุบัน ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗) โซน ๓ (ภาคกลางและภาคใต้) ตามโครงการ One Table Per Child ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  แล้วนั้น

       สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ขอให้โรงเรียนรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล (อาคารด้านหลังศาลากลาง)

การรับมอบ และ เอกสารการรับเครื่อง
         ให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้รับเท่านั้น  กรณี ไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน  และให้แนบเอกสาร คือ สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับใบอนุญาต และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ 

ดาวน์โหลดรายละเอียดขั้นตอนการจัดสรรและส่งมอบเครื่องฯ

Syndicate content

ข่าวอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

OPES'S CHANNEL