บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล คณะกรรมการนิเทศติดตามและตรวจสอบจำนวนนักเรียน ชุดที่ 4 ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบจำนวนนักเรียน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนโคกทรายอนุสรณ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมในกิจกรรมช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยกิจกรรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้จิตอาสาพระราชทานและประชาชน ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล คณะกรรมการนิเทศติดตามและตรวจสอบจำนวนนักเรียน ชุดที่ 4 และ 5 ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบจำนวนนักเรียน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนดารุลอูลูม อำเภอควนโดน และโรงเรียนแสงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล คณะกรรมการนิเทศติดตามและตรวจสอบจำนวนนักเรียน ชุดที่ 8 ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบจำนวนนักเรียน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสุไหงอุเปวิทยา และโรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์ อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การดำเนินงานโครงการ "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน" ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธาน
บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล คณะกรรมการนิเทศติดตามและตรวจสอบจำนวนนักเรียน ชุดที่ 7 ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบจำนวนนักเรียน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนวิทยาพิพัฒน์ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล และโรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลร่วมในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คู คลอง ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ คลองดุสน-มำบัง บ้านโคกประดู่ หมู่ที่ 11 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

        

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒  ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ และให้ยกเลิก ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ บรรดาระเบียบ ประกาศ และคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้ในระเบียบ ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือการทำ GPA เข้าระบบ PSIS ของโรงเรียนเอกชน

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

สช.ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายบุคลากรทางการศึกษาในคณะกรรมการคุ้มครองการทำงานและประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ

สช.ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับเลือกเป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายบุคลากรทางการศึกษาในคณะกรรมการคุ้มครองการทำงานและประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ  

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมการใช้ระบบได้ที่


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2562 ณ โรงแรมญันนะตีย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม
 เอกสารประกอบ1

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

             ด้วยนางอามาน๊ะ นางา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ได้จัดทำงานวิจัย 2 เรื่อง คือ 1) การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ 4L เพื่อส่งเสริมทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่1 (4-5 ปี) 2) การใช้หนังสือคำคล้องจองเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1 (4-5 ปี) เพื่อพัฒนางานด้านการสอน และส่งเสริมทักษะให้กับเด็กปฐมวัย ครูผู้สอนหรือผู้ที่สนใจสามารถศึกษาและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพต่อไป

             ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2562

แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร

ตัวอย่างแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ปพ3

Syndicate content

ข่าวอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

OPES'S CHANNEL