นายเกริก แต่งเกลี้ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมในพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธี
นายเกริก แต่งเกลี้ยง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 120 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม.
บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ในภาระงานของแต่ละตำแหน่ง ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเข้ารับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาอำเภอ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมชบา วิทยาลัยชุมชนสตูล
บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ในภาระงานของแต่ละตำแหน่ง ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเข้ารับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาอำเภอ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมสตารินทร์ รีสอร์ท จังหวัดสตูล
นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ให้การต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเข้ารับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาอำเภอ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมสตารินทร์ รีสอร์ท จังหวัดสตูล
นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 120 คน ระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 4 / 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เพื่อหารือข้อราชการและวาระการประชุม ซึ่งมติที่ประชุมให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล ร่วมพิจารณาและให้ความเห็นชอบ โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในการประชุม

        

ตัวอย่างแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ปพ3

วันจักรี 6 เมษายน วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

สื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย

การประเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ขอเชิญร่วมบริจาคอุปกรณ์กีฬา

Syndicate content

ข่าวอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

OPES'S CHANNEL