ประชาสัมพันธการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต

ด้วยโรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดขึ้นจากพระราชหฤทัยที่ทรงหวงใยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู่หัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อเยาวชนจังหวดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่จังหวดชายแดนภาคใต้ที่ดอยโอกาสทางการศึกษาและขาดแคลนทุนทรัพย์ไดศึกษาเลาเรียนทางดานสายอาชีพ โดยเปิดรับสมัครนักเรียนระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗  ณ อาคารสำนักงานโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้  ณ  ศูนยการศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา  รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครครูผู้สอน

การเก็บข้อมูลการตรวจราชการและติดตามประเมินผล

ตามที่ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้ขอความร่วมมือจากโรงเรียนในสังกัดเพื่อกรอก ข้อมูลแบบเก็บข้อมูลการตรวจราชการและติดตามประเมินผล ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แล้วส่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อรวบรวมและจัดส่งให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 และผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายอดินันท์ ปากบารา) ต่อไป

         บัดนี้ ได้เลยเวลาการส่งแบบเก็บข้อมูลแล้ว จึงขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบเก็บข้อมูลการตรวจราชการฯ ดำเนินการให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล โดยด่วน

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบจัดเก็บฯ   ดาวน์โหลดแบบจัดเก็บ

เรื่องการประกวดโครงการรักชาติถูกทาง สร้างเสริมความซื่อสัตย์ ประจำปี ๒๕๕๗

 ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องการประกวดโครงการรักชาติถูกทาง สร้างเสริมความซื่อสัตย์ ประจำปี ๒๕๕๗

โดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๒๘๒๓๑๖๑ ต่อ ๕๐๒ และ www.nacc.go.th  รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครครูผู้สอนโรงเรียนจงหัวหลายตำแหน่ง

 โรงเรียนจงหัวประกาศรับสมัครครูหลายตำแหน่ง โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป เวลา 08.30 -16.30 น. ณ โรงเรียนจงหัว ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล โทรศัพท์ติดต่อได้ที่  089-6581866 หรือ 074-711970 รายละเอียด ดังนี้

 

  1. ครูผู้สอนเอกปฐมวัย  จำนวน 5 อัตรา 
  2. ครูผู้สอนเอกประถม  จำนวน 5 อัตรา
  3. ครูผู้สอนเอกวิทยาศาสตร์  ตำนวน 2 อัตรา
  4. ครูผู้สอนเอกภาษาอังกฤษ  จำนวนอ2 อัตรา
  5. ครูผู้สอนเอกภาษาไทย  จำนวน 2 อัตรา
  6. ครูผู้สอนเอกพละศึกษาฯ  จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครเยาวชน เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับปริญญาตรี ตามโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่ออาชีพแก่เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้(ทุน ซีพี ออลล์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ด้วยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้กำหนดยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อการมีงานทำสำหรับเยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนทุนการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาและค่าที่พัก ศอ.บต. ได้กำหนดวันรับสมัครเยาวชนในพื้นที่เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ ๓ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดทุกจังหวัด หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา ศอ.บต. นางสาวนิชาภา หมื่นไกร หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๓๒๐-๘๘๓ , ๐๘๗-๓๙๒๙๔๔๔, ๐๘๖-๒๙๘๕๗๓๒ หรือที่ เว็บไซต์ www.SBPAC.GO.TH   รายละเอียดการรับสมัคร 

คัดเลือกเด็กกำพร้า

ด้วยกองทุนผู้ประกอบการเพื่อเด็กกำพร้าจังหวัดสตูลภายใต้การดำเนินงานของโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี ๒๕๕๗ ได้กำหนดให้มีการมอบทุนเด็กกำพร้า จำนวน ๒๕ ทุนๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท โดยขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลคัดเลือกเด็กกำพร้า จำนวน ๑๓ ทุน และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลจำนวน ๑๒ ทุน ผู้ที่ขอรับทุนต้องศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.๑ – ม. ๓ โดยกรอกแบบประวัติและข้อมูลฯ ของผู้ที่ขอรับทุน และส่งมายังสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗   แบบกรอกประวัติและข้อมูลฯ

ตารางสอบและตัวอย่างกระดาษคำตอบนักเรียนสอบ NT ปีการศึกษา 2556 ระดับชั้น ป.3

                                                                                                                 แจ้งตารางสอบและตัวอย่างกระดาษคำตอบนักเรียนสอบ NT ปีการศึกษา 2556 ระดับชั้น ป.3 เพื่อให้โรงเรียนและนักเรียนเตรียมความพร้อมในการฝึกฝนการลงข้อมูลของนักเรียนในกระดาษคำตอบ ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

Syndicate content