แจ้งการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือน เมษายน 2557

          สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือน เมษายน 2557   เข้าบัญชีของโรงเรียนเอกชนเรียบร้อบแล้ว ขอให้โรงเรียนตรวจสอบยอดเงิน และส่งหลักฐานการจ่ายเงินเดือนครูผ่านระบบธนาคารส่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557

ประกาศผลการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 1/2557

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ได้ดำเนินการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 8 -9 เมษายน 2557  บัดนี้ได้ประกาศผลการสอบเทียบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 1/2557

ประกาศผลการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 1/2557

การให้สิทธิการปฏิบัติงาน ระบบ PSIS V.2

      ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แจ้งให้โรงเรียนเข้าไป ล็อกอิน ในระบบ PSIS V.2 และให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลกำหนดสิทธิในการใชังานระบบ PSISV.2 นั้น บัดนี้ สำนักงานฯ ดำเนินการกำหนดสิทธิให้กับโรงเรียนที่ได้เข้าล็อกอินไว้เรียบร้อยแล้ว และขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการล็อกอินระบบ ขอให้ดำเนินการโดยด่วน  ขั้นตอนการเข้าล็อกอินระบบ PSIS V.2

โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนามีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอน จำนวน ๓ อัตรา

 โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนามีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอน จำนวน ๓ อัตรา 

๑.      วิชาเอกคณิตศาสตร์       จำนวน ๒ อัตรา

๒.      วิชาเอกภาษาอังกฤษ      จำนวน ๑ อัตรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบุคล โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ตำบลท่าแพ  อำเภอท่าแพ  จังหวัดสตูล

โทรศัพท์ ๐๘๙-๒๙๗๗๔๕๖  ๐๙๓-๕๙๔๖๙๓๓

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามนักศึกษาหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต

  

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามนักศึกษาหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต โดยขอให้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูลทุกโรงเรียน ตอบแบบสอบถาม จำนวน 3 ชุด ดังที่ได้ส่งหนังสือเวียนไปยังโรงเรียนแล้วนั้น

             1.ผู้รับใบอนุญาต             1 ชุด

             2.ผู้จัดการ                     1 ชุด

คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบ PSIS V2 สำหรับโรงเรียน

ดาวน์โหลด คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบ PSIS V2  สำหรับโรงเรียน

โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิเปิดรับสมัครครูผู้สอน

โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ มีความประสงค์รับสมัครครู ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ คือ

  1. เอกอาหรับ/กฎหมายอิสลาม         จำนวน     1     อัตรา
  2. เอกภาษาไทย                        จำนวน    1     อัตรา
  3. เอกภาษาอังกฤษ                     จำนวน    1     อัตรา
  4. เอกประถมศึกษา                      จำนวน    1     อัตรา
  5. เอกสังคม                             จำนวน    1     อัตรา
  6. เอกพละ                              จำนวน    1     อัตรา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ ตำบลฉลุง อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล  
โทรศัพท์ ฝ่ายบุคคล  074-799549

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2557

     ด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้มอบหมายและจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ร่วมกับมหาวิทยาลัยและสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะและศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ได้ศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จำนวน 235 คน  

    สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ครูและผู้สอนที่มีคุณสมบัติตามประกาศการรับสมัครฯทราบ และสามารถสมัครได้ที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลภายใน 1 – 10 เมษายน 2557  เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดคลิกที่นี่ ประกาศการรับสมัครและใบสมัคร

หลักฐานประกอบการขอรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฯ

           ตามที่โรงเรียนได้ยื่นคำขอรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน ประจำเดือน มกราคม - กันยายน 2556 และ ตุลาคม - ธันวาคม 2556  นั้น สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า โรงเรียนยื่นเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน ขาด หลักฐานการปรับเพิ่มเงินเดือนเงินเดือนครู และ รายงานการประชุมการคณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่ให้ความเห็นชอบกรณีโรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนเพื่อปรับเพิ่มเงินเดือนครู  ขอให้โรงเรียนตรวจสอบและดำเนินการสงเอกสารดังกล่าวโดยด่วน

โครงการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2557

      สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้จัดทำโครงการการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2557  โรงเรียนที่มีความประสงค์สมัครเข้ารับการประเมินให้ส่งใบสมัคร ให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 เมษายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ปฏิทินดำเนินโครงการ  ใบสมัคร   ประกาศ

Syndicate content