ประกาศรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 1/2557

 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ดำเนินการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการสอบเทียบความรู้ ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546 ซึ่งได้กำหนดปีละ 2 ครั้ง และครั้งที่ 1/2557 ได้กำหนดรับสมัครสอบเทียบระหว่างวันที่ 10-14 มีนาคม 2557 ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล โดยมีรายละเอียดดังนี้  ประกาศรับสมัครสอบเทียบความรู้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๗

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบระดับประเทศในการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๗

                        สำหรับผู้ที่มีรายชื่อจะได้เข้าไปสอบคัดเลือกรอบระดับประเทศ ในวันเสาร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๗  สำหรับสถานที่สอบคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

                                                                            รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก

การนำส่งใบเสร็จรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน และเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม)

   ตามที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลแจ้งให้โรงเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน และเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม) ส่งใบเสร็จรับเงินมายังสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลภายในวันที่ 8 มกราคม 2557 นั้น

บัดนี้ยังมีโรงเรียนที่ไม่ได้นำส่งใบเสร็จรับเงินมายังสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล รายละเอียดดังแนบ จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการส่งใบเสร็จรับเงินภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557     

เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน                                  เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม)

การขอรับเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ตามประมาณการ สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พ.ศ. 2552 ข้อ 5 และข้อ 6 กำหนดวิธีการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนตามประมาณการขอรับเงินอุดหนุนและวิธีขอรับเงินอุดหนุนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามประมาณการขอรับเงินอุดหนุน นั้น

                    ในการนี้ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ขอให้โรงเรียนเอกชนในสังกัดดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนตามระเบียบดังกล่าว ตามประมาณการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557ของจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 (เลื่อนไหล) ส่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

จำนวนนักเรียนตามประมาณการ                   จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556

เงินอุดหนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)

  สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลได้โอนเงินอุดหนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ค้างจ่าย เดือน กันยายน 2556 เข้าบัญชีผู้สอนและบัญชีของศูนย์แล้วเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 หากมีข้อสงสัยประการใดขอให้ติดต่อสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เจ้าหน้าที่การเงิน 074-724721

ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล

            ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น.          ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น ๓

เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

      สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลได้โอนเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  ให้โรงเรียนแล้วเมือวันที่  29 มกราคม 2557  ขอให้โรงเรียน    ตรวจสอบยอดเงินพร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงินส่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลภายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ 2557

แจ้งการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗

     สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗ เข้าบัญชีของโรงเรียนเอกชนในสังกัด เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งให้โรงเรียนทราบและตรวจสอบยอดเงิน พร้อมส่งหลักฐานการจ่ายเงินเดือนครูผ่านระบบธนาคาร ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗ ภายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

Syndicate content