strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/www/virtual/opes.go.th/htdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.

ประกาศรับสมัครครูผู้สอนวิชาเอก คณิตศาสตร์

 โรงเรียนดารุลอูลูม ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จังหวัดสตูล มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนวิชาเอกคณิตศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครได้ที่ หมายเลข 081-5415256

การคัดเลือกทุนอุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิมระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรเงินงบประมาณอุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิมระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาสและสตูล เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูลที่เรียนดี มีความประพฤติดี ให้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อให้ได้เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา ทั้งนี้ได้จัดสรรทุนให้นักเรียนในโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จำนวน ๓ ทุน โดยกำหนดสมบัติเอกสารประกอบในการรับทุนของผู้รับทุนรายละเอียดตามประกาศ ฯ

          สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์นักเรียนทราบการคัดเลือกทุนอุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิม ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ สำหรับนักเรียนที่ประสงค์สมัครขอรับทุนดังกล่าว ให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร และประวัติผู้ขอรับทุนฯ มายังสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการสมัครขอรับทุนดังกล่าว  รายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 2/2558

รับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 2/2558  ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ดำเนินการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการสอบเทียบความรู้และสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 และตามระเบียบดังกล่าวได้กำหนดให้มีการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาปีละ 2 ครั้ง ซึ่งในครั้งที่ 2/2558 กำหนดรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาในระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2558   รายละเอียด

โครงการ ป.บัณฑิต

โครงการ ป.บัณฑิต ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้เปิดการสำรวจข้อมูลครูที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์และปิดการสำรวจข้อมูลไปแล้วนั้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้คุรุสภาเรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งรายชื่อเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่่ 1 จำนวน 2,751 คน  รายละเอียดคลิกที่นี่  ทั้งนี้ผู้ที่มีรายชื่อในกลุ่มที่ 1 ต้องไปติดต่อขอรับหนังสือนำส่งจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อไปสมัครเรียน ป.บัณฑิต เท่านั้น โทร.02-2826597 (ต่อ 107)

กลุ่มที่ 2 จำนวน 5,137 คน  รายละเอียดคลิกที่นี่ 

กลุ่มที่ 3 จำนวน 1,269 คน  รายละเอียดคลิกที่นี่

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตร ป.บัณฑิต

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อในกลุ่ม 2 และ 3 สารมารถดาวน์โหลดรายชื่อของตนเองและนำไปยื่นสมัครกับมหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตร ป.บัณฑิต เพื่อเป็นหลักฐานไปสมัครเรียนได้ปกติ

ทั้งนี้ จึงขอแจ้งให้ผู้ที่มีรายชื่อทั้ง 3 กลุ่ม และประสงค์สมัครเรียนต่อ ป.บัณฑิต ทราบและดำเนินการต่อไป และสำหรับผู้ที่ยังไม่มีรายชื่อต้องรอการสำรวจข้อมูลใหม่ในปีการศึกษาต่อไป โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (โครงการ ป.บัณฑิต) กลุ่มทะเบียนโรงเรียนในระบบ 02-2826597 ต่อ 107,102,104

การจัดทำข้อมูลนักเรียนเข้าระบบ PSIS

การจัดทำข้อมูลนักเรียนเข้าระบบ PSIS  คู่มือ NEWPSIS    วิธีแก้ไขปัญหา วันที่ไม่ถูกต้อง

1.การยื่นคำร้องขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลขอแจ้งโรงเรียนเอกชนที่ขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลทุกโรงเปลี่ยนวันยื่นคำร้องขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘(ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) พร้อมเอกสารประกอบ จากภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

2. โรงเรียนที่ได้รับรหัสแล้ว เข้า ล็อกอิน ที่ ระบบ PSIS ตัวใหม่ ที่ https://www.psisopec.com/ เมื่อพิมพ์แล้ว จะได้หน้าจอ ดังนี้

หากมีข้อผิดพลาดในรายละเอียดใด กรุณาแจ้งผ่าน www.facebook.com/GoldInfo.PSIS

สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

 สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา วิชาชีพครู รวม 240 คน ดังบัญชีรายชื่อ ทั้งนี้ การสอบสัมภาษณ์ของมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งและการรายงานตัว จะประกาศให้ทราบอีกครั้งเนื่องจากต้องรอให้คุรุสภาอนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยดังกล่าว รายละเอียดคลิกที่นี่

Syndicate content