ติดตามหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าครองชีพฯ

       ตามที่ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้ดำเนินการโอนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน ตั้งแต่เดือน มกราคม - กันยายน 2555 และ ตุลาคม - ธันวาึคม 2555  และให้โรงเรียนดำิเนินการส่งหลักฐานการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพ ผ่านระบบธนาคาร  ส่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2556 นั้น ขอให้โรงเรียนเอกชนที่ยังไม่ส่งเอกสารดังกล่าว ดำเนินการส่งโดยด่วน  และ สำหรับโรงเรียนเอกชนที่เอกสารการขอรับเงินฯ ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบรายชื่อ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม) นม.๔

   ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๙ (๖) ให้โรงเรียนรายงานผลการดำเนินงาน ตามแบบ นม.๔ ส่งสำนักงานการศึกษาเอกนจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม นั้น

            ในการนี้ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ขอให้โรงเรียนดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) ตามแบบ นม.๔ ส่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) นม.๔

ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้จัดกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์อ่านคิดวิเคราะห์  และเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน  นักศึกษามีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน สำหรับนักเรียนที่สนใจ เข้าร่วมประกวดสามารถส่งใบสมัคร ที่ E-mail : kornprapat@yahoo.co.th หรือ tukta1010@hotmail.com  หรือสามารถยื่นใบสมัครโดยตรง ที่ กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ภายวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ใบสมัคร

 

 

การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา(I-NET)

 ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)ได้กำหนดให้มีการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา(I-NET) ปีการศึกษา 2556 ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557  ตารางสอบ I-NET   ปฎิทินปฎิบัติงานของสทศ.

ขอเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาค

 กรมสุขภาพจิต โดยสำนักงานโครงการ  TO BE NUMBER ONE  ได้จัดประกวด  TO BE NUMBER ONE  TEEN  DANCERCISE  THAILAND  CHAMPIONSHIP โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างกระแสให้เยาวชน “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งพายาเสพติด” และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ โดยสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมของโครงการ  TO BE NUMBER ONE     ได้ ๓ รุ่น คือ - รุ่น Junior   อายุ ๖ – ๙ ปี- รุ่น Pre – Teen   อายุ ๑๐ – ๑๔ ปี- รุ่น Teenage อายุ ๑๕ – ๒๑ ปีหากสถานศึกษาใดสนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ ภายใน วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล   รายละเอียดเพิ่มเติม

รูปแบบข้อสอบ สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ข้อสอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556

 สทศ.ประกาศรูปแบบข้อสอบ สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ข้อสอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556  ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่ 

ป.6 สอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557

ม.3 สอบวันที่ 1 -2 กุมภาพันธ์ 2557

ม.6 สอบวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2557

โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ เปิดรับสมัครครูผู้สอน จำนวน ๑ อัตรา

   โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ เปิดรับสมัครครูผู้สอน จำนวน ๑ อัตรา

                                    วิชาเอก ศิลปะ     ๑  ตำแหน่ง

                                สมัครได้ ณ โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ ทุกวันทำการ  

                           สอบถามเพิ่มเติม ๐๘๙ – ๑๙๗๕๙๗๗ , ๐๘๓ - ๑๘๓๘๕๒๑

โรงเรียนดารุลอูลูมรับสมัครครูผู้สอน 3 อัตรา

                                                  

โรงเรียนดารุลอูลูมรับสมัครครูผู้สอน  ๓ อัตรา

 

วิชาเอก สังคมศึกษา   1 ตำแหน่ง

วิชาเอก ศิลปะ          1 ตำแหน่ง

วิชาเอกคณิตศาสตร์    1 ตำแหน่ง

จบปริญญาตรี มีใบประกอบวิชาชีพครูได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  สมัครได้ ณ โรงเรียนดารุลอูลูม ทุกวันทำการ   สอบถามเพิ่มเติม 0815415256,0881829257

โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์เปิดรับสมัครครูผู้สอน ในระดับประถมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

  โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์เปิดรับสมัครครูผู้สอน ในระดับประถมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

    ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  จำนวน  ๑ อัตรา

                 เปิดรับสมัครในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายธุรการ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ ๐๗๔ - ๗๒๕๑๕๒

Syndicate content