ทุนการสร้างคุรุทายาทครูสอนภาษาจีน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ลงนามกรอบความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน (้hanban) ให้ทุนครูไทยในโรงเรียนเอกชน ไปอบรมภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน ๓๐ ทุน ผู้สมัครสามารถกรอกรายละเอียดตามใบสมัครและส่งไปยังกลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หรือ อีเมล์ Chinese.opec@gmail.com ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และผู้ที่สมัครขอรับทุนจะต้องไปทดสอบความรู้ภาษาจีน ข้อเขียน และสัมภาษณ์ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจะรับผิดชอบค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ขอให้โรงเรียนหรือผู้รับทุนเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.opec.go.th รายละเอียดการสมัคร

ทุนการสร้างคุรุทายาทครูสอนภาษาจีน

          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ลงนามกรอบความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ(hanban)ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้ทุนครูไทยในโรงเรียนเอกชนไปอบรมภาษาจีน  ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะเวลา ๑๐ เดือน (ตั้งแต่เดือนกันยายน  ๒๕๕๗ – มิถุนายน ๒๕๕๘) จำนวน ๓๐ ทุน ผู้ที่สนใจกรอกรายละเอียดตามใบสมัครส่งไปยัง กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หรือ อีเมล์ Chinese.opec@gmail.com ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และผู้ที่สมัครขอรับทุนจะต้องไปทดสอบความรู้ภาษาจีน ข้อเขียน และสัมภาษณ์ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจะรับผิดชอบค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ขอให้โรงเรียนหรือผู้รับทุนเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.opec.go.th   รายละเอียดการสมัคร

ประชาสัมพันธการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต

ด้วยโรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดขึ้นจากพระราชหฤทัยที่ทรงหวงใยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู่หัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อเยาวชนจังหวดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่จังหวดชายแดนภาคใต้ที่ดอยโอกาสทางการศึกษาและขาดแคลนทุนทรัพย์ไดศึกษาเลาเรียนทางดานสายอาชีพ โดยเปิดรับสมัครนักเรียนระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗  ณ อาคารสำนักงานโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้  ณ  ศูนยการศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา  รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครครูผู้สอน

การเก็บข้อมูลการตรวจราชการและติดตามประเมินผล

ตามที่ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้ขอความร่วมมือจากโรงเรียนในสังกัดเพื่อกรอก ข้อมูลแบบเก็บข้อมูลการตรวจราชการและติดตามประเมินผล ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แล้วส่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อรวบรวมและจัดส่งให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 และผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายอดินันท์ ปากบารา) ต่อไป

         บัดนี้ ได้เลยเวลาการส่งแบบเก็บข้อมูลแล้ว จึงขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบเก็บข้อมูลการตรวจราชการฯ ดำเนินการให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล โดยด่วน

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบจัดเก็บฯ   ดาวน์โหลดแบบจัดเก็บ

เรื่องการประกวดโครงการรักชาติถูกทาง สร้างเสริมความซื่อสัตย์ ประจำปี ๒๕๕๗

 ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องการประกวดโครงการรักชาติถูกทาง สร้างเสริมความซื่อสัตย์ ประจำปี ๒๕๕๗

โดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๒๘๒๓๑๖๑ ต่อ ๕๐๒ และ www.nacc.go.th  รายละเอียดเพิ่มเติม

Syndicate content