strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/www/virtual/opes.go.th/htdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 24.

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ

ด้วย อ.ก.ค.ส. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ  ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา  นราธิวาส  ปัตตานี  และ ๔ อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ เทพา นาทวี  และสะบ้าย้อย)  จำนวน ๑๐๕ อัตรา เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน  - ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.opec.go.th  หรือ

https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/khaw-prachasamphanth/prakasra...

การคัดเลือกครูผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการ “ครูดีมีทุกวัน”ประจำปี พ.ศ.2557

 ด้วย สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.แจ้งว่า ได้กำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัดให้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตนและด้านการปฏิบัติงาน เป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยยกย่องให้ได้รับรางวัล โครงการครูดีมีทุกวันประจำปี พ.ศ.2557 จำนวน 4 รางวัล ประกอบด้วยรางวัลครูดีที่หนูรัก สุดยอดครูดี ครอบครัวครูดี และรางวัลครูดีชายขอบ
    ในการนี้ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จึงขอความร่วมมือท่านคัดเลือกครูที่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติครูฯ เข้าร่วมโครงการ ครูดีมีทุกวัน ประจำปี พ.ศ.2557 โดยส่งแบบประวัติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมายังสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ 
http://www.otepbangkok.com/

แจ้งกำหนดการรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต)

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้แจ้งกำหนดการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนและครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ปัจจุบัน ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗) โซน ๓ (ภาคกลางและภาคใต้) ตามโครงการ One Table Per Child ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  แล้วนั้น

       สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ขอให้โรงเรียนรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล (อาคารด้านหลังศาลากลาง)

การรับมอบ และ เอกสารการรับเครื่อง
         ให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้รับเท่านั้น  กรณี ไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน  และให้แนบเอกสาร คือ สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับใบอนุญาต และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ 

ดาวน์โหลดรายละเอียดขั้นตอนการจัดสรรและส่งมอบเครื่องฯ

แจ้งเรื่อง สำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูลปิดทำการ

 ประกาศ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล หยุดทำการ ๑ วัน ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

ติดตามการรายงานข้อมูลนักเรียนจบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ตามที่ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้สำรวจข้อมูลนักเรียนจบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และ กำหนดให้ส่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ภายในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นั้น  พบว่ามีโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลนักเรียนจบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖  รายละเอียดดังแนบ

           ดังนั้น ขอให้โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนจบการศึกษาฯ ให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ภายในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ผ่านระบบ My Office หรือ อีเมลล์ rawdiyah@hotmail.com

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูล   |    ดาวน์โหลดแบบรายงานข้อมูลนักเรียนจบ

Syndicate content