strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/www/virtual/opes.go.th/htdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.

ประกาศผลการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 2/2558

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 12  ดำเนินการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาพุทธศักราช 2546 และสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ได้ประกาศรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 2/2558 นััน  บัดนี้ การสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาในระดับอิสลามศึกษาตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ได้ดำเนินการสอบระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2558 และดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 2/2558  ประกาศผลการสอบเทียบ

เอกสารประกอบการอบรม Brain Based Learning ณ โรงแรมไดอิชิหาดใหญ่

เอกสารประกอบการอบรม Brain Based Learning ณ โรงแรมไดอิชิหาดใหญ่ 

ขอเชิญร่วมงาน

ขยายเวลาการส่งใบสมัคร โครงการ "เพื่อนห่วงเพื่อน"

ตามที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลได้ประชาสัมพันธ์โครงการ "เพื่อนห่วงเพื่อน" ซึ่งนักเรียนกลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 และกำหนดส่งใบสมัครเดิมวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ นั้น บัดนี้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลได้ขยายเวลาส่งใบสมัคร ไปจนถึวันศุกร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ 

การรายงานสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติดในสถานศึกษา

  ตามที่ สช.จ.สตูล ได้แจ้งโรงเรียนรายงานผลสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติดในสถานศึกษา ผ่านระบบ My Office ที่ ศธ 0211.14/ว 1058 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 และกำหนดส่งข้อมูลให้ สช.จ.สตูล  ภายในวันที่ 16 ก.ค.58  บัดนี้ ได้พ้นระยะเวลาส่งข้อมูลแล้ว ขอให้โรงเรียน ดังต่อไปนี้ จัดส่งข้อมูล ดังกล่าวให้ สช.จ.สตูล ภายในวันที่ 4 ก.ย. 58

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลรายงานสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติดในสถานศึกษา   ดาวน์โหลดแบบรายงาน

การแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดสตูล ประจำปี 2558

  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล รับสมัครกรีฑา กีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดสตูล ประจำปี 2558 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล โทร 074-711225 074-750755

       1. ขยายวันรับสมัครไปจนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2558

       2. กำหนดส่งหลักฐานนักกีฬาในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2558

รายละเอียดการแข่งขัน   ขยายวันรับสมัคร

แจ้งญัติติการโต้วาที

แจ้งญัตติการโต้วาที งานมหกรรมวิชาการและการศึกษาเพื่อการมีงานทำจังหวัดชายแดนภาคใต้

ญัตติการโต้วาที

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 2/2558

ตามที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ ได้มอบหมายให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  ดำเนินการรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาแก่บุคคลภายนอก ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 ระหว่างวันที่ 3 – 7  สิงหาคม  2558  ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล นั้น

บัดนี้ การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา

คู่มืองานมหกรรมวิชการและการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2558

คู่มืองานมหกรรมวิชการและการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2558  ระหว่าง 25-27 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณสำนักงานศึกษาธิการภาค 12

ดาวน์โหลดคู่มือ

Syndicate content