แจ้งการโอนเงินอุดหนุน

         สำนักงานการศึกษาเอกชนเอกชนจังหวัดสตูล โอนเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือน ธันวาคม 2556 เงินอุดหนุนอาหารกลางวันงวดที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 และเงินอุุิดหนุนเป็นค่าอาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2556   เรียบร้อยแล้ว   ขอให้โรงเรียนตรวจสอบยอดเงิน และส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินเดือนครูผ่านระบบธนาคาร และส่งใช้ใบเสร็จรับเงิน ต่อไป....

เลื่อนวันสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2556

 รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สทศ.ได้กำหนดการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2557 และโอเน็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งตรงกับวันเลือกตั้งทั่วประเทศนั้น สทศ.ได้จัดการประชุมหารือกับตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนวันสอบโอเน็ต ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2556 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้เลื่อนวันสอบโอเน็ต ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2556 จากเดิม ป.6 สอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศผล 15 มีนาคม 2557 เลื่อนเป็นสอบ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศผล 19 มีนาคม 2557 และโอเน็ต ม.3 จากเดิมสอบวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศผล 16 มีนาคม 2557 เลื่อนเป็นสอบ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 และประกาศผล 19 มีนาคม 2557

รายละเอียดคลิกที่นี่ http://www.niets.or.th/index.php/news_events/view/523/4

ประกาศจาก ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ด้วยภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เปิดหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (หลักสูตรปริญญาโท) โดยในปี ๒๕๕๗ จะเปิดห้องเรียนที่วิทยาเขตปัตตานี และ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ทางเว็บไซต์ที่ http://www.grad.psu.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลเพื่อปรับเพิ่มเงินเดือนครูวุฒิปริญญาตรี

  ในปี ๒๕๕๖ ศธ. ได้ประกาศใช้ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนราย บุคคล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยปรับเพิ่มอุดหนุนสมทบเงินเดือนครูเพิ่ม จำแนกเป็นระดับ อนุบาล/ประถม ๗๗๗.๕๐ บาท ม.ต้น/ม.ปลายและ ปวช. ๙๗๒ บาท เพื่อให้โรงเรียนนำไปปรับเพิ่มเงินเดือนครูจาก ๑๑,๖๘๐ บาท ให้ได้รับเป็น ๑๓,๓๐๐ บาท ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖  ทั้งนี้การเบิกเงินย้อนหลังจะยื่นคำขอและใบสำคัญรับเงินเป็น ๒ ชุด คือ เบิก ๒ เดือน ตั้งแต่    ตค.-พย. ๕๖ และ ๙ เดือน ตั้งแต่ มค.-กย.๕๖  สำหรับเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖ ได้ปรับเพิ่มอัตราอุดหนุนในระบบ psis ให้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนควรปรับเพิ่มเงินเดือนให้กับครูวุฒิ ป.ตรี จาก ๑๑,๖๘๐ เป็น ๑๓,๓๐๐ บาท
          สำหรับการเบิกเงินอุดหนุน ที่ได้รับเพิ่มขึ้น สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ ที่ เว็บไซด์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน / กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ และให้โรงเรียนดำเนินการยื่นเอกสารการขอรับเงินดังกล่าว  ภายในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ 

รับสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผอ.สช.จังหวัด และ ผอ.สช.อำเภอ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

        ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนแจ้งว่า อ.ก.ค.ศ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรับสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 42 ราย โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 18 - 27 ธันวาคม 2556  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การปรับสัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

 นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปรับสัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  เพื่อกำหนดให้โรงเรียนใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเริ่มต้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ให้ใช้สัดส่วนผลการเรียนของผู้เรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษา

ผลการทดสอบ O-NET ในสัดส่วน 70 : 30 และในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ในสัดส่วน 50 : 50 รายละเอียด    http://www.moe.go.th/websm/2013/dec/427.html 

ด่วนที่สุด : ปิดการใช้งานระบบ e-filing

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการเข้าศึกษาต่อ

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีแนวคิดและนโยบายที่จะส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมให้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี ๒๕๕๗  ตามโครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สายสามัญของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ รายละเอียดเพิ่มเติม 

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การหยุดให้บริการชั่วคราวของ สำนักงาน สกสค.

 เนื่องจากในวันที่ ๒๓ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูลได้จัดประชุมบุคลากรของสำนักงาน สกสค. ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ดังนั้น สำนักงาน สกสค. จึงขอแจ้งวันหยุดทำการดังกล่าวในวันที่ ๒๓ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

Syndicate content