strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/www/virtual/opes.go.th/htdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.

โครงการ ป.บัณฑิต

โครงการ ป.บัณฑิต ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้เปิดการสำรวจข้อมูลครูที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์และปิดการสำรวจข้อมูลไปแล้วนั้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้คุรุสภาเรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งรายชื่อเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่่ 1 จำนวน 2,751 คน  รายละเอียดคลิกที่นี่  ทั้งนี้ผู้ที่มีรายชื่อในกลุ่มที่ 1 ต้องไปติดต่อขอรับหนังสือนำส่งจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อไปสมัครเรียน ป.บัณฑิต เท่านั้น โทร.02-2826597 (ต่อ 107)

กลุ่มที่ 2 จำนวน 5,137 คน  รายละเอียดคลิกที่นี่ 

กลุ่มที่ 3 จำนวน 1,269 คน  รายละเอียดคลิกที่นี่

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตร ป.บัณฑิต

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อในกลุ่ม 2 และ 3 สารมารถดาวน์โหลดรายชื่อของตนเองและนำไปยื่นสมัครกับมหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตร ป.บัณฑิต เพื่อเป็นหลักฐานไปสมัครเรียนได้ปกติ

ทั้งนี้ จึงขอแจ้งให้ผู้ที่มีรายชื่อทั้ง 3 กลุ่ม และประสงค์สมัครเรียนต่อ ป.บัณฑิต ทราบและดำเนินการต่อไป และสำหรับผู้ที่ยังไม่มีรายชื่อต้องรอการสำรวจข้อมูลใหม่ในปีการศึกษาต่อไป โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (โครงการ ป.บัณฑิต) กลุ่มทะเบียนโรงเรียนในระบบ 02-2826597 ต่อ 107,102,104

การจัดทำข้อมูลนักเรียนเข้าระบบ PSIS

การจัดทำข้อมูลนักเรียนเข้าระบบ PSIS  คู่มือ NEWPSIS    วิธีแก้ไขปัญหา วันที่ไม่ถูกต้อง

1.การยื่นคำร้องขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลขอแจ้งโรงเรียนเอกชนที่ขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลทุกโรงเปลี่ยนวันยื่นคำร้องขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘(ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) พร้อมเอกสารประกอบ จากภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

2. โรงเรียนที่ได้รับรหัสแล้ว เข้า ล็อกอิน ที่ ระบบ PSIS ตัวใหม่ ที่ https://www.psisopec.com/ เมื่อพิมพ์แล้ว จะได้หน้าจอ ดังนี้

หากมีข้อผิดพลาดในรายละเอียดใด กรุณาแจ้งผ่าน www.facebook.com/GoldInfo.PSIS

สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

 สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา วิชาชีพครู รวม 240 คน ดังบัญชีรายชื่อ ทั้งนี้ การสอบสัมภาษณ์ของมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งและการรายงานตัว จะประกาศให้ทราบอีกครั้งเนื่องจากต้องรอให้คุรุสภาอนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยดังกล่าว รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศผลการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 1/2558

ประกาศผลการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 1/2558 

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต

ขอเชิญชวนโรงเรียนส่งโครงการเข้าประกวด ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมดเขตส่งโครงการภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.nacc.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักป้องกันการทุจริตในภาครัฐ  

สำนักงาน ป.ป.ช. โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๓๑๖๑ ต่อ ๕๐๒ , ๖๐๗  รายละเอียดเพิ่มเติม

การดำเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา

  ตามที่ สช.จ.สตูล ได้แจ้งการดำเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา และการติดตามบันทึกข้อมูลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ผ่านระบบ My Office และจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเลขานุการโครงการ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล) นำเสนอผลการดำเนินงานการบันทึกข้อมูลการสมัครสมาชิก TO BE NUMBER ONE ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ผ่านระบบจำนวนน้อยมากซึ่งอาจไม่ครบตามเป้าหมายในการประเมินเพื่อประกวดในระดับประเทศ
           ในการนี้ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ขอความร่วมมือโรงเรียนเอกชน รับสมัครสมาชิก TO BE NUMBER ONE จากนักเรียนทุกคน อายุระหว่าง ๖ - ๒๔ ปี สำหรับใบสมัครเก็บไว้ที่สถานศึกษาเพื่อตรวจสอบ และให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด/งาน TO BE NUMBER ONE  สถานศึกษาบันทึกข้อมูลการสมัครสมาชิกทางเว็ปไซต์ www.tobenumber1satun.net ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ โดยกรอกข้อมูลสมาชิก TO BE NUMBER ONE วัน/เดือน/ปี ให้คล๊กข้อมูลจากระบบที่มีให้เลือกอยู่แล้ว ไม่ต้องพิมพ์ข้อมูลเพิ่ม เพราะระบบจะไม่ประมวลผลข้อมูล และการสมัครชมรมไม่ต้องกรอกข้อมูลในเว็ปไซต์ แต่ให้ส่งรายชื่อชมรมไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูลของสาธารณสุขจังหวัดสตูลเป็นผู้นำเข้าต่อไป

ข้อมูลรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งรายงานการดำเนินงาน  l หลักเกณฑ์การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา

กิจกรรมการเขียนเรียงความถ่ายทอดประสบการณ์และความประทับใจจากที่เคยได้เข้าร่วมโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้

         ด้วยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) และมูลนิธิโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ ได้ดำเนินโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้  โดยการนำเยาวชนใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ชีวิตร่วมกันกับครอบครัวอุปถัมภ์ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยดำเนินการมาแล้วจนถึงปัจจุบัน จำนวน ๒๓ รุ่นรวมเยาวชน จำนวน ๔,๕๑๐ คน บัดนี้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) ได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาเยาวชนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ ได้มีโอกาสในการถ่ายทอดประสบการณ์และความประทับใจจากที่เคยได้เข้าร่วมโครงการโดยการเขียนเรียงความ    รายละเอียดกิจกรรมการเขียนเรียงความคลิกที่นี่

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการนิเทศศูนย์ ฯ ตาดีกา จังหวัดสตูล

 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการนิเทศศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จังหวัดสตูล ในวันที่ ๒๐ เมษายน  ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี โรงเรียนสตูลวิทยา ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล โดยขอเชิญคณะกรรมการนิเทศทุกท่าน และผู้แทนศูนย์ฯ ตาดีกาละ ๑ ท่าน เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว  

ดาวน์โหลด  หนังสือเชิญคณะกรรมการนิเทศ  หนังสือเชิญศูนย์ตาดีกา  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ

Syndicate content