หลักฐานประกอบการขอรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฯ

           ตามที่โรงเรียนได้ยื่นคำขอรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน ประจำเดือน มกราคม - กันยายน 2556 และ ตุลาคม - ธันวาคม 2556  นั้น สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า โรงเรียนยื่นเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน ขาด หลักฐานการปรับเพิ่มเงินเดือนเงินเดือนครู และ รายงานการประชุมการคณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่ให้ความเห็นชอบกรณีโรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนเพื่อปรับเพิ่มเงินเดือนครู  ขอให้โรงเรียนตรวจสอบและดำเนินการสงเอกสารดังกล่าวโดยด่วน

โครงการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2557

      สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้จัดทำโครงการการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2557  โรงเรียนที่มีความประสงค์สมัครเข้ารับการประเมินให้ส่งใบสมัคร ให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 เมษายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ปฏิทินดำเนินโครงการ  ใบสมัคร   ประกาศ

โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาเพิ่มเติม

โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาเพิ่มเติม และบุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่ธุรการ) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้                              

                                ๑.  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                 จำนวน      ๑     อัตรา        (วุฒิปริญญาตรี)

                                ๒. สาขาวิชาปฐมวัย                        จำนวน      ๑     อัตรา        (วุฒิปริญญาตรี)

                                ๓.  เจ้าหน้าที่ธุรการ                        จำนวน      ๑     อัตรา        (วุฒิการศึกษา ปวช. , ปวส.)            

โดยเปิดรับสมัครทุกวันในเวลาราชการ ณ ฝ่ายธุรการโรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

๐๗๔ – ๗๒๕๑๕๒, ๐๘๙ – ๗๓๒๑๔๐๘ 

แจ้งการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือน และเงินอุดหนุนรายบุคคล (เพิ่มเติม)

               สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือน มีนาคม 2557 และเงินอุดหนุนรายบุคคล (เพิ่มเติม) ตั้งแต่ ตุลาคม - พฤศจิกายน 2556   เข้าบัญชีของโรงเรียนเอกชนเรียบร้อบแล้ว ขอให้โรงเรียนตรวจสอบยอดเงินและส่งหลักฐานการจ่ายเงินเดือนครูผ่านระบบธนาคารและส่งหลักฐานการปรับเพิ่มเงินดือนครูวุฒิปริญญาตรี เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2556 โดยด่วน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 1/2557

  ตามที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ ได้มอบหมายให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ดำเนินการรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาแก่บุคคลภายนอก ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 ระหว่างวันที่ 10 – 14  มีนาคม 2557 ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลนั้น

                      บัด นี้ การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาได้เสร็จสิ้นแล้ว และคณะกรรมการได้ตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฎว่ามีผู้มีสิทธิ์สอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาจำนวน 4 ราย ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  โดยจะทำการสอบข้อเขียน ในวันที่ 8-9 เมษายน 2557 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

การขอรับเงินอุดหนุน เพิ่มเติม เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2557

        ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ 6) 2557  โดยได้ปรับเพิ่มเงินอุดหนุนสมทบเงินเดือนครูเพิ่ม เพื่อให้โรงเรียนนำไปปรับเพิ่มเงินเดือนครู จาก13,300บาท เป็น 15,000 บาท โดยสช.ได้ปรับอัตราเงินอุดหนุนไหม่แล้วแตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 ดังนั้น ขอให้โรงเรียนยื่นคำขอเบิกเงินอุดหนุนเพิ่มเติม เดือนมกราคม -กุมภาพันธ์ 2557 ภายในวันที่ 4 เมษายน 2557 

ดาวน์โหลด   คำขอ   ใบสำคัญรับเงิน   หลักฐานจ่ายเงินเพิ่ม

รายงานผลการสอบ I-NET ปีการศึกษา 2556

ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ได้กำหนดให้มีการสอบ ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 25 มกราคม2557 บัดนี้ สทศ. ได้ประกาศผลการสอบดังกล่าวแล้ว โรงเรียนสามารถดูรายละเอียดผลการสอบได้ที่ www.niets.or.th

โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๓

  กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๓ เพิ่มเติม จำนวน ๑,๖๑๙ ทุน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.odos.moe.go.th 

Syndicate content