strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/www/virtual/opes.go.th/htdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.

การสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 2/2560

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ดำเนินการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการสอบเทียบความรู้และสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546 และตามระเบียบดังกล่าวได้กำหนดให้มีการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาปีละ 2 ครั้ง ซึ่งในครั้งที่ 2/2560 ได้กำหนดสอบระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2560 โดยรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 1-11 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ในวันและเวลาราชการ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมวิชาการแบบเข้มข้น ค่ายที่ ๒

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมวิชาการแบบเข้มข้น ค่ายที่ ๒ ตามโครงการพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ ๒จำนวน ๔ ราย
สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน ๒ ราย ได้แก่
๑.นายสนั่นพงค์ อินสุวรรณ์ โรงเรียนมุสลิมศึกษา
๒.นายซอฟรอน สาดีน โรงเรียนมุสลิมศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๒ ราย
๑.นางสาวนัจมีย์ ยาวาหาบ โรงเรียนตัรกี้ยะตุลอุมมะห์
๒.นางสาวฟาฎิละฮ์ ไมมะหาด โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ

ขอประสัมพันธ์ การสั่งซื้อแบบพิมพ์ต่างๆ จากองค์การค้าของ สกสค

ขอประชาสัมพันธ์ ด้วย สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้รับการประสาน การสั่งซื้อแบบพิมพ์ จากองค์การค้าของ สกสค. จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จึงขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ รายละเอียดแนบ

การขอรับการอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน(วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ด้วยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ส่งหนังสือ  เรื่อง การขอรับการอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน(วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ไปทาง My Office แล้ว เนื่องจากเอกสารแนบมีจำนวนมากไม่สามารถส่งทาง My Office ได้ จึงขอประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ รายละเอียดดังแนบ

หนังสือนำ   พช.1-4    พช.5-8  ตารางอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

      ตามที่ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลได้ขอใช้บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ตำแหน่งละ ๑ อัตรา และกำหนดให้มีการ ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล นั้น
     บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ดังต่อไปนี้  คลิ๊กดูประกาศฯ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

               ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษาหน่วยงานต้นสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา นั้น รายละเอียดดังเอกสารแนบ

               ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

Syndicate content