strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/www/virtual/opes.go.th/htdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.

ขยายเวลาการส่งใบสมัคร โครงการ "เพื่อนห่วงเพื่อน"

ตามที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลได้ประชาสัมพันธ์โครงการ "เพื่อนห่วงเพื่อน" ซึ่งนักเรียนกลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 และกำหนดส่งใบสมัครเดิมวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ นั้น บัดนี้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลได้ขยายเวลาส่งใบสมัคร ไปจนถึวันศุกร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ 

การรายงานสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติดในสถานศึกษา

  ตามที่ สช.จ.สตูล ได้แจ้งโรงเรียนรายงานผลสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติดในสถานศึกษา ผ่านระบบ My Office ที่ ศธ 0211.14/ว 1058 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 และกำหนดส่งข้อมูลให้ สช.จ.สตูล  ภายในวันที่ 16 ก.ค.58  บัดนี้ ได้พ้นระยะเวลาส่งข้อมูลแล้ว ขอให้โรงเรียน ดังต่อไปนี้ จัดส่งข้อมูล ดังกล่าวให้ สช.จ.สตูล ภายในวันที่ 4 ก.ย. 58

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลรายงานสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติดในสถานศึกษา   ดาวน์โหลดแบบรายงาน

การแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดสตูล ประจำปี 2558

  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล รับสมัครกรีฑา กีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดสตูล ประจำปี 2558 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล โทร 074-711225 074-750755

       1. ขยายวันรับสมัครไปจนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2558

       2. กำหนดส่งหลักฐานนักกีฬาในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2558

รายละเอียดการแข่งขัน   ขยายวันรับสมัคร

แจ้งญัติติการโต้วาที

แจ้งญัตติการโต้วาที งานมหกรรมวิชาการและการศึกษาเพื่อการมีงานทำจังหวัดชายแดนภาคใต้

ญัตติการโต้วาที

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 2/2558

ตามที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ ได้มอบหมายให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  ดำเนินการรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาแก่บุคคลภายนอก ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 ระหว่างวันที่ 3 – 7  สิงหาคม  2558  ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล นั้น

บัดนี้ การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา

คู่มืองานมหกรรมวิชการและการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2558

คู่มืองานมหกรรมวิชการและการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2558  ระหว่าง 25-27 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณสำนักงานศึกษาธิการภาค 12

ดาวน์โหลดคู่มือ

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558

 ตามที่ สช.จ.สตูล ได้แจ้งสำรวจข้อมูลพื้นฐานการศึกษาเอกชนปีการศึกษา 2558 (ข้อมูลจำนวนนักเรียน ครู  ผู้บริหาร)  กำหนดส่งข้อมูลให้ สช.จ.สตูล  ในรูปแบบไฟล์ excel ภายในวันที่ 15 มิ.ย.58  บัดนี้ ได้พ้นระยะเวลาส่งข้อมูลแล้ว ขอให้โรงเรียน ดังต่อไปนี้ จัดส่งข้อมูล ดังกล่าวให้ สช.จ.สตูล ภายในวันที่ 22 ก.ค. 58  

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลพื้นฐานการศึกษาเอกชนปีการศึกษา 2558 

จงหัว  อนุบาลเพชรกาญจน์   ทุ่งหว้าวิทยาคาร  เพชรชูศึกษา ศาสนธรรมวิทยา 

ดาวน์โหลดแบบกรอกข้อมูล

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลนักเรียนจบการศึกษาปีการศึกษา 2557

    ตามที่ สช.จ.สตูล ได้แจ้งสำรวจข้อมูลนักเรียนจบการศึกษาปีการศึกษา 2557  กำหนดส่งข้อมูลให้ สช.จ.สตูล ในรูปแบบไฟล์ excel ภายในวันที่ 8 มิ.ย. 58    บัดนี้ ได้พ้นระยะเวลาส่งข้อมูลแล้ว ขอให้โรงเรียน ดังต่อไปนี้ จัดส่งข้อมูล ดังกล่าวให้ สช.จ.สตูล ภายในวันที่ 22 ก.ค. 58

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลนักเรียนจบการศึกษาปีการศึกษา 2557 
จงหัว  เพชรชูศึกษา  จริยธรรมอิสลามมูลนิธิ
ดาวน์โหลดแบบกรอกข้อมูล

Syndicate content