ประกาศรับสมัครครูผู้สอนโรงเรียนจงหัวหลายตำแหน่ง

 โรงเรียนจงหัวประกาศรับสมัครครูหลายตำแหน่ง โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป เวลา 08.30 -16.30 น. ณ โรงเรียนจงหัว ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล โทรศัพท์ติดต่อได้ที่  089-6581866 หรือ 074-711970 รายละเอียด ดังนี้

 

  1. ครูผู้สอนเอกปฐมวัย  จำนวน 5 อัตรา 
  2. ครูผู้สอนเอกประถม  จำนวน 5 อัตรา
  3. ครูผู้สอนเอกวิทยาศาสตร์  ตำนวน 2 อัตรา
  4. ครูผู้สอนเอกภาษาอังกฤษ  จำนวนอ2 อัตรา
  5. ครูผู้สอนเอกภาษาไทย  จำนวน 2 อัตรา
  6. ครูผู้สอนเอกพละศึกษาฯ  จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครเยาวชน เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับปริญญาตรี ตามโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่ออาชีพแก่เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้(ทุน ซีพี ออลล์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ด้วยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้กำหนดยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อการมีงานทำสำหรับเยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนทุนการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาและค่าที่พัก ศอ.บต. ได้กำหนดวันรับสมัครเยาวชนในพื้นที่เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ ๓ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดทุกจังหวัด หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา ศอ.บต. นางสาวนิชาภา หมื่นไกร หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๓๒๐-๘๘๓ , ๐๘๗-๓๙๒๙๔๔๔, ๐๘๖-๒๙๘๕๗๓๒ หรือที่ เว็บไซต์ www.SBPAC.GO.TH   รายละเอียดการรับสมัคร 

คัดเลือกเด็กกำพร้า

ด้วยกองทุนผู้ประกอบการเพื่อเด็กกำพร้าจังหวัดสตูลภายใต้การดำเนินงานของโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี ๒๕๕๗ ได้กำหนดให้มีการมอบทุนเด็กกำพร้า จำนวน ๒๕ ทุนๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท โดยขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลคัดเลือกเด็กกำพร้า จำนวน ๑๓ ทุน และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลจำนวน ๑๒ ทุน ผู้ที่ขอรับทุนต้องศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.๑ – ม. ๓ โดยกรอกแบบประวัติและข้อมูลฯ ของผู้ที่ขอรับทุน และส่งมายังสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗   แบบกรอกประวัติและข้อมูลฯ

ตารางสอบและตัวอย่างกระดาษคำตอบนักเรียนสอบ NT ปีการศึกษา 2556 ระดับชั้น ป.3

                                                                                                                 แจ้งตารางสอบและตัวอย่างกระดาษคำตอบนักเรียนสอบ NT ปีการศึกษา 2556 ระดับชั้น ป.3 เพื่อให้โรงเรียนและนักเรียนเตรียมความพร้อมในการฝึกฝนการลงข้อมูลของนักเรียนในกระดาษคำตอบ ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

ประกาศรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 1/2557

 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ดำเนินการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการสอบเทียบความรู้ ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546 ซึ่งได้กำหนดปีละ 2 ครั้ง และครั้งที่ 1/2557 ได้กำหนดรับสมัครสอบเทียบระหว่างวันที่ 10-14 มีนาคม 2557 ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล โดยมีรายละเอียดดังนี้  ประกาศรับสมัครสอบเทียบความรู้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๗

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบระดับประเทศในการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๗

                        สำหรับผู้ที่มีรายชื่อจะได้เข้าไปสอบคัดเลือกรอบระดับประเทศ ในวันเสาร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๗  สำหรับสถานที่สอบคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

                                                                            รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก

การนำส่งใบเสร็จรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน และเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม)

   ตามที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลแจ้งให้โรงเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน และเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม) ส่งใบเสร็จรับเงินมายังสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลภายในวันที่ 8 มกราคม 2557 นั้น

บัดนี้ยังมีโรงเรียนที่ไม่ได้นำส่งใบเสร็จรับเงินมายังสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล รายละเอียดดังแนบ จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการส่งใบเสร็จรับเงินภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557     

เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน                                  เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม)

การขอรับเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ตามประมาณการ สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พ.ศ. 2552 ข้อ 5 และข้อ 6 กำหนดวิธีการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนตามประมาณการขอรับเงินอุดหนุนและวิธีขอรับเงินอุดหนุนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามประมาณการขอรับเงินอุดหนุน นั้น

                    ในการนี้ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ขอให้โรงเรียนเอกชนในสังกัดดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนตามระเบียบดังกล่าว ตามประมาณการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557ของจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 (เลื่อนไหล) ส่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

จำนวนนักเรียนตามประมาณการ                   จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556

Syndicate content