strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/www/virtual/opes.go.th/htdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.

ประกาศผลการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 1/2558

ประกาศผลการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 1/2558 

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต

ขอเชิญชวนโรงเรียนส่งโครงการเข้าประกวด ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมดเขตส่งโครงการภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.nacc.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักป้องกันการทุจริตในภาครัฐ  

สำนักงาน ป.ป.ช. โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๓๑๖๑ ต่อ ๕๐๒ , ๖๐๗  รายละเอียดเพิ่มเติม

การดำเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา

  ตามที่ สช.จ.สตูล ได้แจ้งการดำเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา และการติดตามบันทึกข้อมูลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ผ่านระบบ My Office และจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเลขานุการโครงการ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล) นำเสนอผลการดำเนินงานการบันทึกข้อมูลการสมัครสมาชิก TO BE NUMBER ONE ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ผ่านระบบจำนวนน้อยมากซึ่งอาจไม่ครบตามเป้าหมายในการประเมินเพื่อประกวดในระดับประเทศ
           ในการนี้ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ขอความร่วมมือโรงเรียนเอกชน รับสมัครสมาชิก TO BE NUMBER ONE จากนักเรียนทุกคน อายุระหว่าง ๖ - ๒๔ ปี สำหรับใบสมัครเก็บไว้ที่สถานศึกษาเพื่อตรวจสอบ และให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด/งาน TO BE NUMBER ONE  สถานศึกษาบันทึกข้อมูลการสมัครสมาชิกทางเว็ปไซต์ www.tobenumber1satun.net ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ โดยกรอกข้อมูลสมาชิก TO BE NUMBER ONE วัน/เดือน/ปี ให้คล๊กข้อมูลจากระบบที่มีให้เลือกอยู่แล้ว ไม่ต้องพิมพ์ข้อมูลเพิ่ม เพราะระบบจะไม่ประมวลผลข้อมูล และการสมัครชมรมไม่ต้องกรอกข้อมูลในเว็ปไซต์ แต่ให้ส่งรายชื่อชมรมไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูลของสาธารณสุขจังหวัดสตูลเป็นผู้นำเข้าต่อไป

ข้อมูลรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งรายงานการดำเนินงาน  l หลักเกณฑ์การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา

กิจกรรมการเขียนเรียงความถ่ายทอดประสบการณ์และความประทับใจจากที่เคยได้เข้าร่วมโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้

         ด้วยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) และมูลนิธิโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ ได้ดำเนินโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้  โดยการนำเยาวชนใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ชีวิตร่วมกันกับครอบครัวอุปถัมภ์ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยดำเนินการมาแล้วจนถึงปัจจุบัน จำนวน ๒๓ รุ่นรวมเยาวชน จำนวน ๔,๕๑๐ คน บัดนี้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) ได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาเยาวชนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ ได้มีโอกาสในการถ่ายทอดประสบการณ์และความประทับใจจากที่เคยได้เข้าร่วมโครงการโดยการเขียนเรียงความ    รายละเอียดกิจกรรมการเขียนเรียงความคลิกที่นี่

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการนิเทศศูนย์ ฯ ตาดีกา จังหวัดสตูล

 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการนิเทศศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จังหวัดสตูล ในวันที่ ๒๐ เมษายน  ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี โรงเรียนสตูลวิทยา ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล โดยขอเชิญคณะกรรมการนิเทศทุกท่าน และผู้แทนศูนย์ฯ ตาดีกาละ ๑ ท่าน เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว  

ดาวน์โหลด  หนังสือเชิญคณะกรรมการนิเทศ  หนังสือเชิญศูนย์ตาดีกา  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ

แจ้งรายชื่ออบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะภาษามลายูเบื้องต้น

 แจ้งรายชื่ออบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและข้าราชการให้มีทักษะภาษามลายู(บาฮาซา) เบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร จำนวน ๑๕ คน ระหว่างวันที่ ๗-๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จึงขอแจ้งรายชื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่มีรายชื่อเข้าร่วมอบรมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมคลิกที่นี่

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าเรียนโปรแกรมวิทยาศาสตร์ – กีฬา

  ด้วย กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส่งเสริมด้านการกีฬา และกำหนดโครงการสานฝันการกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ตามแผนระยะกลางนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดยะลา เปิดโปรแกรมวิทยาศาสตร์กีฬา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 80 คน โดยได้รับทุนคนละ 40,000 บาท/คน/ปี ที่พักและอาหารฟรี

ในการนี้ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จึงขอแจ้งให้ท่านทราบและให้โรงเรียนที่มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความประสงค์จะเรียนโปรแกรมดังกล่าว ให้ท่านนำนักเรียนไปสมัครเข้าเรียนที่ ศปบ.จชต. หรือโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558  ในเวลาราชการ ติดต่อประสานงาน กลุ่มนโยบายและแผน คุณปิยวัช ผลสืบ เบอร์โทรศัพท์ 08-8835-1737 หรือ 073-212812 รายละเอียดคลิ๊กที่นี่

โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์เปิดรับสมัครครูผู้สอน

  โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์เปิดรับสมัครครูผู้สอนจำนวนหลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ดังนี้
            - เอกวิชาคณิตศาสตร์
            - เอกวิชาภาษาไทย
            - เอกวิชาภาษาอังกฤษ
            - เอกวิชาวิทยาศาสตร์
            - เอกวิชาทั่วไป
            - เอกวิชาปฐมวัย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ อ.ละงู จ.สตูล 91110 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 086-9566013

โรงเรียนจงหัวประกาศรับสมัครครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2558

 ด้วยโรงเรียนจงหัวประกาศรับสมัครครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2558  โดยสมัครได้ที่โรงเรียนจงหัว ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์ 0 7471 1970

ที่ ตำแหน่ง จำนวน
1 ครูระดับปฐมวัย              4
2 ครูระดับประถมศึกษา  5
3 ครูภาษาอังกฤษ  1
4 ครูวิทยาศาสตร์  1
5 ครูพลศึกษา   1
6 ครูเอกทั่วไป  1

โครงการ ป.บัณฑิตโรงเรียนเอกชนในระบบ ปีการศึกษา 2558

 โครงการ ป.บัณฑิตโรงเรียนเอกชนในระบบ ปีการศึกษา 2558 ผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อโครงการ ป.บัณฑิต ปี 2558แต่ยังไม่ปรากฏชื่อในรอบจำนวน 2,751 คน ให้ส่งรายชื่อมาใหม่  โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558  โดยจัดส่งข้อมูลทาง Opec-p-bundit@hotmail.com ดาวน์โหลดรายละเอียดข้อมูลคลิกที่นี่

Syndicate content