แจ้งการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗

     สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗ เข้าบัญชีของโรงเรียนเอกชนในสังกัด เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งให้โรงเรียนทราบและตรวจสอบยอดเงิน พร้อมส่งหลักฐานการจ่ายเงินเดือนครูผ่านระบบธนาคาร ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗ ภายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงวันรับสมัครและประกาศรายชื่อนักเรียน ตามโครงการรับนักศึกษาสาขาวิชากิจกรรมบำบัด กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค ประจำปี ๒๕๕๗

  ศอ.บต. ขอเปลี่ยนแปลงวันรับสมัครและประกาศรายชื่อนักเรียน ตามโครงการรับนักศึกษาสาขาวิชากิจกรรมบำบัด  กายภาพบำบัด  เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค ประจำปี ๒๕๕๗ ดังนี้

                      ๑. รับสมัคร วันที่ ๒๔ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักประสานนโยบายการศึกษาฯ ศอ.บต.

                      ๒. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๗ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือทาง www.ams.cmu.ac.th และ ศอ.บต. หรือทาง www.sbpac.go.th    

                      รายละเอียดเพิ่มเติม  

ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ “Pre-Test เพชรพิมาน ” ครั้งที่ ๔

 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล ได้จัดโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ“Pre-Test เพชรพิมาน ” ครั้งที่ ๔  ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้ทดสอบความสามารถทางวิชาการก่อนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ของปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗   รายละเอียดเพิ่มเติม

ศอ.บต. เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๖

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ศอ.บต.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๖ กลุ่มการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา  ปัตตานี  นราธิวาส  สตูล และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ เทพา นาทวี  และ สะบ้าย้อย) เข้าศึกษาในคณะเทคนิคการแพทย์ สาขากิจกรรมบำบัด กายภาพบำบัด  เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้   รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๘

 ด้วยสำนักงาน ก.พ.ร ได้ดำเนินโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๘ เพื่อพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการให้เป็นข้าราชการที่เก่งและดี เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะ ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาแล้วจำนวน ๗ รุ่น และจะเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖–๒๔ มกราคม ๒๕๕๗  โดยจะเปิดรับบุคคลจาก ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบุคคลผู้เพิ่งสำเร็จการศึกษา กลุ่มบุคคลจากภาคเอกชน  และกลุ่มข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่างๆ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัคร และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.igpthai.org หรือ www.opdc.go.th

เงินอุดหนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)

   สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลได้โอนเงินอุดหนุนศูนยการศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๖ แล้วเมื่อวันที่ 8 มกราคม ๒๕๕๗ ของให้ผู้สอนที่มีสิทธิได้รับการอุดหนุนตรวจสอบยอดเงินโอนเข้าบัญชี  หากมีข้อสงสัยประการใดขอให้ติดต่อสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  โทร 074-724721 

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เปิดรับสมัครทดสอบความสามารถทางวิชาการ

          โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เปิดรับสมัครทดสอบความสามารถทางวิชาการ  ในโครงการ “Yorwor Pretest”  ครั้งที่  ๖       โดยสามารถลงทะเบียนสมัครสอบวันที่ 7 – 20 มกราคม 2557  รายละเอียดเพิ่มเติม 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ครูเอกปฐมวัย จำนวน ๓ อัตรา

โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ เปิดรับสมัครครูเอกปฐมวัย จำนวน ๓ อัตรา

คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาปฐมวัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ ๒๒๒ หมู่ ๗  ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล

๐๗๔ – ๗๙๗๔๑๓ หรือ ๐๘๖ -๙๖๐๘๑๕๐

การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล เดือน มกราคม 2557

        ตามที่ สช.กำหนดให้โรงเรียนเอกชนยื่นเอกสารขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลประำจำเดือน ภายในวันที่ 3 ของเดือนนั้น สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จึงขอแจ้งให้่โรงเรียนที่ยังไม่ยื่นเอกสารขอรัีบเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือน มกราคม 2557 ขอให้ดำเนินการส่งโดยด่วน

Syndicate content