strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/www/virtual/opes.go.th/htdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.

การรวมพลเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”

                  ด้วย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ร่วมกับมูลนิธิโครงการ"สานใจไทย สู่ใจใต้" ได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของเยาวชนผ่านการเข้าร่วมโครงการ"สานใจไทย สู่ใจใต้" ตั้งแต่รุ่นที่ 1-22 ตลอดระยะเวลา 10 ปี ซึ่งในขณะนี้มีเยาวชนร่วม 4,270คน ภายใต้แนวคิดการรวมพลเยาวชน โดย ศอ.บต. ได้จัดประชุมพร้อมมอบหมายภารกิจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 4  ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ศอ.บต. ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เป็นศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อร่วมกิจกรรมการรวมพลเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”

                  สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการรวมพลเยาวชนโครงการ"สานใจไทย สู่ใจใต้" ทั้งนี้ขอความร่วมมือเยาวชนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ กรอกข้อมูล ส่งให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558  โดยสามารถส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000 หรืออีเมลล์ la_y2m@hotmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม    แบบกรอกข้อมูล     รายชื่อเยาวชนผ่านการเข้าร่วมโครงการฯ

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงคณะกรรมการการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 ระดับ ป.6 และ ม.3

 ตามที่ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับศูนย์สอบและสนามสอบการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ในวันที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นั้น จึงขอประชาสัมพันธ์เอกสารประกอบการประชุมฯ ดังนี้


1.PowerPoint นำเสนอประกอบการประชุมฯ คลิกที่นี่


2.ระเบียบวาระและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ คลิกที่นี่


3.แบบฟอร์มเอกสารการจัดสอบ O-NET คลิกที่นี่

โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีงบประมาณ 2558

 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีงบประมาณ  2558  โดยดำเนินการรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ 16-20 มีนาคม 2558  เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล รายละเอียดตามประกาศ ฯ ดังแนบ คลิกที่นี่ และ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร (ติดต่อประสานงาน 095-0931842)

การขับเคลื่อนโครงการการรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษา(การันตีตาดีกา) ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

                  ด้วย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของประชาชนในพื้นที่ ภายใต้โครงการการรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษา(การรันตีตาดีกา) ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

                  ในการนี้ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฯ และสามารถส่งแบบยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘

  ดาวน์โหลด    คู่มือ/หลักเกณฑ์การนิเทศฯ         แบบยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ

การขอรับอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

             ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้รับงบประมาณสำหรับจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญที่ได้รับอุดหนุนรายบุคคล ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

             ในการนี้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ขอให้โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญที่ประสงค์รับการอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการดังนี้     

                       ๑.  บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมผ่านเว็บไซต์ http://203.146.75.8 ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘ 

                       ๒.  จัดพิมพ์แบบคำขอรับเงินอุดหนุนจากโปรแกรมให้ผู้รับใบอนุญาตลงนามพร้อมประทับตราโรงเรียน

                       ๓.  จัดส่งแบบคำขอรับอุดหนุนพร้อมเอกสารหลักฐานให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลได้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘

 

                                    ดาวโหลดประกาศ       ดาวโหลดแนวปฏิบัติ     ดาวโหลดแผนผังการดำเนินงาน

เฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์อุทกภัย

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ขอให้สถานศึกษาในสังกัดเฝ้าระวังภัยที่อาจเกิดจากน้ำท่วม โดยให้รายงานตามแบบ สปภ.๑ (สำหรับสถานศึกษา) ถึง สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ เลขที่ ๓ ถนนอาคารสงเคราะห์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา e-mail : chittraregion12@gmail.com ตามแบบ สปภ.๑ ทุกวัน เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่เกิดความเสียหายจากภาวะน้ำท่วมและแจ้งรายชื่อผู้ประสานงาน จำนวน ๑ ท่าน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสารและอีเมล์  

                                                                      ดาวโหลดแบบฟอร์ม สปภ.๑

Syndicate content