ปรับเงินอัตราเงินเดือนครู ในระบบ PSIS

    ตามที่  สำนัก งานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ดำเนินการปรับเพิ่มอัตราค่าใช้จ่ายรายบุคคล ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การกำหนดมาตรการช่่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๗ ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๗ และแจ้งให้โรงเรียนดำเนินการรปรับเพิ่มเงินเดือนครูวุฒิปริญญาตรี จาก ๑๓,๓๐๐ บาท เป็น ๑๕,๐๐๐ บาท ในระบบ PSIS v.แรก ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ก่อนที่ระบบจะทำการประมวลผลภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นั้น   สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า มีโรงเรียนที่ยังไม่ได้ปรับเงินเดือนตามอัตราดังกล่าว จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการโดยด่วน  และส่งหลักฐานการจ่านเงินเดือนครูและการหักเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ ประจำเดือน มีนาคม 2557 เพื่อประกอบการขอรับเงินอุดหนุนเดือน มีนาคม 2557 ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2557

การเข้าสู่ระบบ PSIS v.๒

 

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ขอให้โรงเรียนดำเนินการ Log in เพื่อเข้าสู่ระบบ PSIS v.๒ ดังนี้

๑. โรงเรียนเขัา Google Chrome พิมพ์ที่ URL ว่า "alpha.psisapp.com" แล้ว Enter จะปรากฎหน้าจอ PSIS v.๒

๒. คลิก Log in ที่มุมบนด้านขวา

๓. โรงเรียนเลือกเข้าระบบ PSIS v.๒ ที่โรงเรียนของท่านได้สมัครไว้ ถ้าโรงเรียนสมัคร gmail ให้คลิกเลือกไปที่ "with Google" ถ้าโรงเรียนสมัคร Yahoo ให้คลิกเลือกไปที่ "with Yahoo"

๔. ใส่อีเมลและรหัสผ่าน และคลิก "ลงชื่อเข้าใช้" จะปรากฎหน้าจอที่มุมด้านขวา "Inbox" และ "ชื่อโรงเรียนของท่าน" ที่ Log in เข้ามา

๕. ให้คลิกที่ "ชื่่อโรงเรียน" มุมบนด้านขวา จะปรากฎ Account Attachments และ Log out ให้คลิกเลือกที่ "Account" และคลิกเลือก "Thai" เพื่อเปลียนภาษา แล้วกด "change" เมนูจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทย

๖. ลากเมาส์ลงมาด้านล่างซ้ายมือจะพบ "โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง" ให้โรงเรียนคลิกไปที่ "ค้นหาโรงเรียนด้วยชื่อหรือรหัส" จะปรากฎช่องว่าง ให้พิมพ์ชื่อโรงเรียนของท่านเข้าไป เมื่อปรากฎชื่อโรงเรียนของท่านแล้ว ให้คลิกเลือกที่เป็นชื่อโรงเรียนของท่าน ห้าม Enter เป็นอันขาด ชื่อโรงเรียนของท่านจะปรากฎอยู่ในช่องค้นหา

๗. กดปุ่ม "บันทึก" ด้านล่าง ชื่อโรงเรียนของท่านจะปรากฎและเปลี่ยนเป็นตัวสีฟ้า

๘. เจ้าหน้าที่ สช ที่ดูแลและรับผิดชอบเขตและโรงเรียนของท่านจะเป็นผู้กำหนดสิทธิ์การใช้งานในระบบ PSIS v.๒ ให้

๙. หลังจากเจ้าหน้าที่ สช กำหนดสิทธิ์ให้โรงเรียนท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะปรากฎสถานะที่เป็นเครื่องหมาย / (ถูก) ด้านหลังชื่อโรงเรียน แสดงว่าโรงเรียนของท่านมีสิทธิ์พร้อมใช้งานในระบบ PSIS v.๒ แต่ถ้ายังไม่ปรากฎสถานะเครื่่องหมาย / (ถูก) ขอให้ท่านรีบเร่งดำเนินการติดต่อและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ สช โดยตรง

นิทรรศการวัฒนธรรมอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๗

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูลได้กำหนดจัดนิทรรศการวัฒนธรรมอาเซียนเพื่อเผยแพร่ความรู้ และการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาของการเป็นประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ ระหว่างวันที่ ๔ มีนาคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล 

การประกวดงานเขียน เรื่องดี ๆ ที่บ้านเรา ปี ๒๕๕๗

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครการประกวดงานเขียน เรื่องดี ๆ ที่บ้านเรา ปี ๒๕๕๗ เป็นการสะท้อนเรื่องราวประเด็นใดประเด็นหนึ่งใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ วัฒนธรรม วิถีชีวิต สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความเป็นอยู่ ศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณี ฯลฯ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ รายละเอียด

ทุนการสร้างคุรุทายาทครูสอนภาษาจีน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ลงนามกรอบความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน (้hanban) ให้ทุนครูไทยในโรงเรียนเอกชน ไปอบรมภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน ๓๐ ทุน ผู้สมัครสามารถกรอกรายละเอียดตามใบสมัครและส่งไปยังกลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หรือ อีเมล์ Chinese.opec@gmail.com ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และผู้ที่สมัครขอรับทุนจะต้องไปทดสอบความรู้ภาษาจีน ข้อเขียน และสัมภาษณ์ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจะรับผิดชอบค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ขอให้โรงเรียนหรือผู้รับทุนเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.opec.go.th รายละเอียดการสมัคร

ทุนการสร้างคุรุทายาทครูสอนภาษาจีน

          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ลงนามกรอบความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ(hanban)ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้ทุนครูไทยในโรงเรียนเอกชนไปอบรมภาษาจีน  ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะเวลา ๑๐ เดือน (ตั้งแต่เดือนกันยายน  ๒๕๕๗ – มิถุนายน ๒๕๕๘) จำนวน ๓๐ ทุน ผู้ที่สนใจกรอกรายละเอียดตามใบสมัครส่งไปยัง กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หรือ อีเมล์ Chinese.opec@gmail.com ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และผู้ที่สมัครขอรับทุนจะต้องไปทดสอบความรู้ภาษาจีน ข้อเขียน และสัมภาษณ์ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจะรับผิดชอบค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ขอให้โรงเรียนหรือผู้รับทุนเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.opec.go.th   รายละเอียดการสมัคร

ประชาสัมพันธการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต

ด้วยโรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดขึ้นจากพระราชหฤทัยที่ทรงหวงใยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู่หัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อเยาวชนจังหวดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่จังหวดชายแดนภาคใต้ที่ดอยโอกาสทางการศึกษาและขาดแคลนทุนทรัพย์ไดศึกษาเลาเรียนทางดานสายอาชีพ โดยเปิดรับสมัครนักเรียนระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗  ณ อาคารสำนักงานโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้  ณ  ศูนยการศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา  รายละเอียดเพิ่มเติม

Syndicate content