โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เปิดรับสมัครทดสอบความสามารถทางวิชาการ

          โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เปิดรับสมัครทดสอบความสามารถทางวิชาการ  ในโครงการ “Yorwor Pretest”  ครั้งที่  ๖       โดยสามารถลงทะเบียนสมัครสอบวันที่ 7 – 20 มกราคม 2557  รายละเอียดเพิ่มเติม 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ครูเอกปฐมวัย จำนวน ๓ อัตรา

โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ เปิดรับสมัครครูเอกปฐมวัย จำนวน ๓ อัตรา

คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาปฐมวัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ ๒๒๒ หมู่ ๗  ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล

๐๗๔ – ๗๙๗๔๑๓ หรือ ๐๘๖ -๙๖๐๘๑๕๐

การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล เดือน มกราคม 2557

        ตามที่ สช.กำหนดให้โรงเรียนเอกชนยื่นเอกสารขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลประำจำเดือน ภายในวันที่ 3 ของเดือนนั้น สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จึงขอแจ้งให้่โรงเรียนที่ยังไม่ยื่นเอกสารขอรัีบเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือน มกราคม 2557 ขอให้ดำเนินการส่งโดยด่วน

การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลเพื่อปรับเพิ่มเงินเดือนครูวุฒิปริญญาตรี

  ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง ประกาศใช้ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยปรับเพิ่มอุดหนุนสมทบเงินเดือนครูเพิ่ม จำแนกเป็นระดับ อนุบาล/ประถม ๗๗๗.๕๐ บาท ม.ต้น/ม.ปลายและ ปวช. ๙๗๒ บาท เพื่อให้โรงเรียนนำไปปรับเพิ่มเงินเดือนครูจาก ๑๑,๖๘๐ บาท ให้ได้รับเป็น ๑๓,๓๐๐ บาท ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖  ทั้งนี้การเบิกเงินย้อนหลังจะยื่นคำขอและใบสำคัญรับเงินเป็น ๒ ชุด คือ เบิก ๒ เดือน ตั้งแต่ ตค.-พย. ๕๖ และ ๙ เดือน ตั้งแต่ มค.-กย.๕๖  ให้โรงเรียนดำเนินการยื่นเอกสารคำขอรับเงินดังกล่าว ส่งสำนักงานการศึกษาเอกนจังหวัดสตูล ภายในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ นั้น

            ในการนี้ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ขอให้โรงเรียนดำเนินกายื่นเอกสารคำขอรับเงินดังกล่าว ส่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ภายในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗

โรงเรียนที่ยังไม่ส่งคำขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลปรับเพิ่มเงินเดือนครู วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่เดือน มกราคม - พฤศจิกายน ๒๕๕๖

1.จงหัว  2.รุ่งอรุณวิทยานุสรณ์

คำขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลปรับเพิ่มเงินเดือนครูวุฒิปริญญาตรี   

ใบสำคัญรับเงินปรับเพิ่ม ม.ค.-ก.ย. 56  

ใบสำคัญรับเงินปรับเพิ่ม ต.ค.-พ.ย. 56

ประกาศการขยายรับสมาชิก ช.พ.ค.และสมาชิก ช.พ.ส. กรณีพิเศษ ถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗

 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสตูล ได้แจ้งคณะกรรมการ ช.พ.ค.และ คณะกรรมการช.พ.ส. มีมติเรื่องการขยายเวลาการเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. กรณีพิเศษ ออกไปถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗  เป็นวันสุดท้ายในการรับสมัคร ในเวลา ๑๖.๐๐ น. และเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครกรณีพิเศษทั้งหมด เนื่องจาก วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ วันตรุษจีนเป็นวันหยุดราชการ 

แจ้งการโอนเงินอุดหนุน

         สำนักงานการศึกษาเอกชนเอกชนจังหวัดสตูล โอนเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือน ธันวาคม 2556 เงินอุดหนุนอาหารกลางวันงวดที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 และเงินอุุิดหนุนเป็นค่าอาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2556   เรียบร้อยแล้ว   ขอให้โรงเรียนตรวจสอบยอดเงิน และส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินเดือนครูผ่านระบบธนาคาร และส่งใช้ใบเสร็จรับเงิน ต่อไป....

เลื่อนวันสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2556

 รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สทศ.ได้กำหนดการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2557 และโอเน็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งตรงกับวันเลือกตั้งทั่วประเทศนั้น สทศ.ได้จัดการประชุมหารือกับตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนวันสอบโอเน็ต ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2556 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้เลื่อนวันสอบโอเน็ต ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2556 จากเดิม ป.6 สอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศผล 15 มีนาคม 2557 เลื่อนเป็นสอบ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศผล 19 มีนาคม 2557 และโอเน็ต ม.3 จากเดิมสอบวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศผล 16 มีนาคม 2557 เลื่อนเป็นสอบ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 และประกาศผล 19 มีนาคม 2557

รายละเอียดคลิกที่นี่ http://www.niets.or.th/index.php/news_events/view/523/4

ประกาศจาก ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ด้วยภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เปิดหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (หลักสูตรปริญญาโท) โดยในปี ๒๕๕๗ จะเปิดห้องเรียนที่วิทยาเขตปัตตานี และ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ทางเว็บไซต์ที่ http://www.grad.psu.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

Syndicate content