เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลได้โอนเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน  อุปกรณ์การเรียน  เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ตามประมาณการ) ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  แล้ว  จึงขอให้โรงเรียนตรวจสอบยอดเงินโอนพร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงินส่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

การเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของผู้อำนวยการ ครู และบุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน

  ตามที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์กำหนดให้การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง โดยกำหนดว่าใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลจะต้องมีรหัสการเบิกจ่ายของกรมบัญชีกลางแสดงด้วยนั้น

            สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลขอเรียนว่า หากใบเสร็จรับเงินที่นำมาเบิกค่ารักษาพยาบาลแล้วไม่มีรหัสการเบิกจ่ายของกรมบัญชีกลางทางสำนักงานไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวให้ได้  จึงขอความร่วมมือจากผู้อำนวยการ  ครู และบุคคลากรทางการศึกษาที่จะเบิกค่ารักษาพยาบาลได้สำรวจใบเสร็จรับเงินและขอรหัสการเบิกจ่ายเงินจากโรงพยาบาลทุกครั้งที่เข้ารับบริการเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์

                     

การประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัด นโยบาย "ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ปีแห่งการเพิ่มคุณภาพการศึกษาเอกชน"

  ตามที่ สช.จ.สตูล ได้แจ้งการประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัด นโยบาย "ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ปีแห่งการเพิ่มคุณภาพการศึกษาเอกชน" เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ ผ่านระบบ My Office และกำหนดให้โรงเรียนส่งแบบแจ้งรายชื่อคณะกรรมการกำกับการทดสอบฯ ให้ สช.จ.สตูล ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ นั้น

           บัดนี้ พบว่า ยังมีโรงเรียนที่ยังไม่ส่งรายชื่อคณะกรรมการกำกับการทดสอบฯ ให้ สช.จ.สตูล (รายละเอียดปรากฏด้านล่าง) ดังนั้น ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ส่งรายชื่อ ดำเนินการจัดส่งรายชื่อคณะกรรมการกำกับการทดสอบฯ ให้ สช.จ.สตูล ภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพื่อจะได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ และ จัดประชุมคณะกรรมการฯ ต่อไป

ข้อมูลรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบแจ้งร ายชื่อฯ  |   แบบแจ้งรายชื่อคณะกรรมการฯ   |    เอกสารการดำเนินกิจกรรมฯ

แจ้งการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือน เมษายน 2557

          สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือน เมษายน 2557   เข้าบัญชีของโรงเรียนเอกชนเรียบร้อบแล้ว ขอให้โรงเรียนตรวจสอบยอดเงิน และส่งหลักฐานการจ่ายเงินเดือนครูผ่านระบบธนาคารส่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557

ประกาศผลการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 1/2557

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ได้ดำเนินการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 8 -9 เมษายน 2557  บัดนี้ได้ประกาศผลการสอบเทียบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 1/2557

ประกาศผลการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 1/2557

การให้สิทธิการปฏิบัติงาน ระบบ PSIS V.2

      ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แจ้งให้โรงเรียนเข้าไป ล็อกอิน ในระบบ PSIS V.2 และให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลกำหนดสิทธิในการใชังานระบบ PSISV.2 นั้น บัดนี้ สำนักงานฯ ดำเนินการกำหนดสิทธิให้กับโรงเรียนที่ได้เข้าล็อกอินไว้เรียบร้อยแล้ว และขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการล็อกอินระบบ ขอให้ดำเนินการโดยด่วน  ขั้นตอนการเข้าล็อกอินระบบ PSIS V.2

โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนามีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอน จำนวน ๓ อัตรา

 โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนามีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอน จำนวน ๓ อัตรา 

๑.      วิชาเอกคณิตศาสตร์       จำนวน ๒ อัตรา

๒.      วิชาเอกภาษาอังกฤษ      จำนวน ๑ อัตรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบุคล โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ตำบลท่าแพ  อำเภอท่าแพ  จังหวัดสตูล

โทรศัพท์ ๐๘๙-๒๙๗๗๔๕๖  ๐๙๓-๕๙๔๖๙๓๓

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามนักศึกษาหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต

  

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามนักศึกษาหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต โดยขอให้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูลทุกโรงเรียน ตอบแบบสอบถาม จำนวน 3 ชุด ดังที่ได้ส่งหนังสือเวียนไปยังโรงเรียนแล้วนั้น

             1.ผู้รับใบอนุญาต             1 ชุด

             2.ผู้จัดการ                     1 ชุด

คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบ PSIS V2 สำหรับโรงเรียน

ดาวน์โหลด คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบ PSIS V2  สำหรับโรงเรียน

โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิเปิดรับสมัครครูผู้สอน

โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ มีความประสงค์รับสมัครครู ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ คือ

  1. เอกอาหรับ/กฎหมายอิสลาม         จำนวน     1     อัตรา
  2. เอกภาษาไทย                        จำนวน    1     อัตรา
  3. เอกภาษาอังกฤษ                     จำนวน    1     อัตรา
  4. เอกประถมศึกษา                      จำนวน    1     อัตรา
  5. เอกสังคม                             จำนวน    1     อัตรา
  6. เอกพละ                              จำนวน    1     อัตรา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ ตำบลฉลุง อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล  
โทรศัพท์ ฝ่ายบุคคล  074-799549
Syndicate content