strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/www/virtual/opes.go.th/htdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.

เงินอุดหนุนรายบุคคล (อุดหนุนสมทบเงินเดือนครูเพิ่ม)

 เงินอุดหนุนรายบุคคล (อุดหนุนสมทบเงินเดือนครูเพิ่ม) เมื่อโรงเรียนได้รับเงินเรียบร้อยแล้วให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้

             ๑. นำเงินอุดหนุนสมทบเงินเดือนครูที่ได้รับเพิ่มขึ้นตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น ไปจ่ายเพิ่มเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษาในอัตราตามความเป็นธรรมและเหมาะสม ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ หากมีเงินเหลือให้นำไปจ่ายเป็นค่าพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและครุภัณฑ์ พัฒนาอาคารสถานที่ และการดำเนินกิจการโรงเรียน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และแจ้งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงครูที่ปฏิบัติงานอยู่ในช่วงตั้งแต่ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป แต่ได้พ้นจากหน้าที่ก่อนที่โรงเรียนจะได้รับเงินอุดหนุนสมทบเงินเดือนครูเพิ่มด้วย

             ๒. เมื่อโรงเรียนโอนเงินเข้าบัญชีให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้จัดส่งหลักฐานการปรับเพิ่มเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา และสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลด้วย

             ๓. กรณีโรงเรียนได้มีการปรับเพิ่มเงินเดือนให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาไปแล้วให้แนบหลักฐานการจ่ายเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษาของเดือนที่มีการปรับเพิ่มเงินเดือนและของเดือนก่อนปรับเพิ่มเงินเดือนให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลด้วย

             สำหรับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล (อุดหนุนสมทบเงินเดือนครูเพิ่ม) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๘) จะเบิกจ่ายให้โรงเรียนเมื่อได้รับงบประมาณเพิ่มเติม

การคัดเลือกครูแนะแนวที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ขอความร่วมมือสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ดำเนินการคัดเลือกครูแนะแนวที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น อุทิศตนเพื่อส่วนรวมและเป็นแบบอย่างที่ดีสมควรได้รับการยกย่อง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จึงขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนเอกชนในสังกัดทราบ และพิจารณาคัดเลือกครูแนะแนวที่มีผลการปฏิบัติงานตามคุณสมบัติที่กำหนด จำนวน 1 คน โดยจัดส่งใบสมัครพร้อมประวัติและผลงานของครูแนะแนวมายังสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลต่อไป คลิกที่นี่รายละเอียดคุณสมบัติและใบสมัคร

การขอเบิกเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

ขอให้โรงเรียนเอกชนดำเนินการจัดส่งเอกสารให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ดังนี้

1.  คำขอรับการอุดหนุนตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 (อร.3)

2.  ใบสำคัญรับเงินอุดหนุนเป็นเงินค่าอุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับชั้น (อร.3/1)

3.  แบบรายงานจำนวนนักเรียนและครูประจำปีการศึกษา 2559 สำรวจ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 (อน.2) จากระบบ PSIS

          โดยยื่นคำขอและเอกสารประกอบ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ตามที่ระเบียบกำหนด หากปรากฎว่า โรงเรียนไม่ยื่นคำร้องขอรับเงินอุดหนุนในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ หากพ้นกำหนดถือว่าโรงเรียนไม่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุน โดยโรงเรียนต้องรับภาระชดเชยเงินอุดหนุนตามระเบียบนี้ให้แก่นักเรียนหรือผู้ปกครอง เว้นแต่นักเรียนหรือผู้ปกครองของนักเรียนรายนั้นจะสละสิทธิ์เอง

ผลการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 2/2559

 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ดำเนินการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการสอบเทียบความรู้และการเทียบความรู้อิสลามศึกษา ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546  และตามระเบียบดังกล่าวได้กำหนดให้มีการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาปีละ 2 ครั้ง ซึ่งในครั้งที่ 2/2559 กำหนดการสอบระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2559 บัดนี้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลขอประกาศผลการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา

การเปิดเผยราคากลาง

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ จำนวน ๒ ตำแหน่ง

ดาวน์โหลดรายละเอียด

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ พัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 

นางมารีเยาะห์  โอมณี  ครู วิทยฐานะชำนาญการโรงเรียนกำแพงวิทยา อำเภอละงู  
จังหวัดสตูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีธยมศึกษา เขต 16 ได้ทำการศึกษาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 5 รหัส 
ว23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายละเอียดเพิ่มเติม

         ด้วยนางมารีเยาะห์  โอมณี  ครู วิทยฐานะชำนาญการโรงเรียนกำแพงวิทยา อำเภอละงู  จังหวัดสตูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีธยมศึกษา เขต 16 ได้ทำการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 5 รหัส ว23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายละเอียดเพิ่มเติม

การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559

การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559

โดยรวบรวมส่งแบบประเมิน ได้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 

รายละเอียดเพิ่มเติม

Syndicate content