อัตราเงินเดือนผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

  ตามประกาศสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง อัตราเงินเดือนผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ดังนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนได้กำหนดให้ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง แรงงาน โดยให้ผู้รับใบอนุญาตตกลงจ่ายเงินเดือนไม่ต่ำกว่าที่ทางราชการกำหนด ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในการปรับเงินเดือนครูวุฒิปริญญาตรี
           ดังนั้น ขอให้โรงเรียนทุกโรงในสังกัด จะต้องปรับเงินเดือนครูตามประกาศ สช. ในระบบให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ทั้งนี้ สช.ได้ดำเนินการปรับอัตราค่าใช้จ่ายรายบุคคลใหม่ ในระบบ PSIS ให้เรียบร้อยแล้ว
           อนึ่ง ก่อนโรงเรียนจะทำการปรับแก้ไขเงินเดือนครู ขอให้โรงเรียนดำเนินการ Print หลักฐานการจ่ายเงินเดือนครูประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 ด้าน Preview ออกมาก่อน

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตารางอัตราการอุดหนุนรายบุคคล ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๖

ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล ข้าราชการ พนักงานราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุม

           ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล ข้าราชการ พนักงานราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ สำหรับพนักงงานราชการประชุมเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐น. สำหรับผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการประชุมเวลา ๑๐.๐๐-๑๖.๐๐น. ณ ร้านสตาร์รินท์รีสอร์ท อ.เมืองสตูล จ.สตูล เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนข้าราชการ ให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา

โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนใน ๑๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา และให้นักเรียนที่ประพฤติดีมีคุณธรรม ได้มีโอกาสศึกษาใกล้บ้าน นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครและส่งใบสมัครได้ที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ตั้งแต่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ รายละเอียดการรับสมัคร

ปิดการใช้งานกระดาน ถามมา-ตอบไป

   สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้ปิดกระดาน ถามมา-ตอบไป ในเว็บไซต์ http://www.opes.go.th และขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซักถาม สามารถใช้บริการได้ที่  Facebook สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล (https://www.facebook.com/opes.go.th)

แจ้งการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือน ตุลาคม 2556

             สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือน ตุลาคม 2556 เข้าบัญชีของโรงเรียนเอกชน เรียบร้อยแล้ว ขอให้โรงเรียนตรวจสอบยอดเงิน และส่งหลักฐานการจ่ายเงินเดือนครูผ่านระบบธนาคาร ภายในวัืนที่ 15 พฤศจิกายน 2556

กรมควบคุมมลพิษ ขอเชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๕

 

กรมควบคุมมลพิษ   ขอเชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๕
ส่งผลงานเรียงความเข้าร่วมประกวดในหัวข้อเรื่อง 
"เยาวชนคือพลัง ร่วมสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมยั่งยืน"
ตั้งแต่วันที่ ๑-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.pcd.go.th/public/News/Files/MeetingSchedule560904.pdf

 

ขอรับเงินเพิ่มการครองชีพ (เพิ่มเติม ม.ค.- ก.ย. 55 , ต.ค.- ธ.ค.55)

           ตามที่ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียน ตั้งแต่ ม.ค.- ก.ย.55 , ต.ค.- ธ.ค.55  ไปแล้วนั้น  สำหรับโรงเรียนเอกชนที่มีครูที่โรงเรียนยังไม่ได้ยื่นขอรับเงินเพิ่มการครองชีพฯ  ขอให้ดำเนินการยื่นเอกสารขอรับเงินดังกล่าวให้กับครู  ส่งเอกสารการขอรับเงินที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556

ติดตามหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าครองชีพฯ

       ตามที่ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้ดำเนินการโอนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน ตั้งแต่เดือน มกราคม - กันยายน 2555 และ ตุลาคม - ธันวาึคม 2555  และให้โรงเรียนดำิเนินการส่งหลักฐานการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพ ผ่านระบบธนาคาร  ส่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2556 นั้น ขอให้โรงเรียนเอกชนที่ยังไม่ส่งเอกสารดังกล่าว ดำเนินการส่งโดยด่วน  และ สำหรับโรงเรียนเอกชนที่เอกสารการขอรับเงินฯ ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบรายชื่อ

Syndicate content