ติดตามการรายงานข้อมูลนักเรียนจบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ตามที่ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้สำรวจข้อมูลนักเรียนจบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และ กำหนดให้ส่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ภายในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นั้น  พบว่ามีโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลนักเรียนจบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖  รายละเอียดดังแนบ

           ดังนั้น ขอให้โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนจบการศึกษาฯ ให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ภายในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ผ่านระบบ My Office หรือ อีเมลล์ rawdiyah@hotmail.com

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูล   |    ดาวน์โหลดแบบรายงานข้อมูลนักเรียนจบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีงบประมาณ 2557

สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีงบประมาณ 2557 

รายละเอียดเบื้องต้น คือ ให้ผู้มีรายชื่อไปรายงานตัวลงทะเบียนเข้าศึกษาตามหลักสูตร ระหว่างวันที่ 14-16 พ.ค.2557 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พร้อมชำระค่าลงทะเบียน 600 บาท รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้

การขอรับเงินอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2557

       ตามที่ สำนักงานคณะกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ออก ระเบียบ ว่าด้วยการอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาภใต้ พ.ศ.2557 และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลแจ้งให้โรงเรียนเอกชนที่ได้รับเงินอุดหนุนไม่เต็มอัตราค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ยื่นเอกสารขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าวย้อนหลัง ตั้งแต่ ตุลาคม -ธันวาคม 2556 และ มกราคม - เมษายน 2557ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 นั้น สำหรับประจำเดือน พฤษภาคม 2557 ของให้โรงเรียนดำเนินการยื่นขอรับ ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557

การขอรับเงินอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตามที่ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้แจ้งโรงเรียนเอกชนในระบบที่ได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคลไม่เต็มอัตราค่าใช้จ่ายรายบุคคลที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ผ่านระบบ My Office และกำหนดให้โรงเรียนเอกชนส่ง ให้ สช.จ.สตูล ภายในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๗ นั้น

           บัดนี้ พบว่า ยังมีโรงเรียนที่ยังไม่ส่งคำขอรับเงินอุดหนุน ใบสำคัญรับเงิน ให้ สช.จ.สตูล ดังนั้น ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ส่ง ดำเนินการจัดส่งให้ สช.จ.สตูล ภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพื่อจะได้ดำเนินการจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนดำเนินการต่อไป

คำขอรับเงินอุดหนุน        ใบสำคัญรับเงิน ต.ค.-ธ.ค. ๕๖            ใบสำคัญรับเงิน ม.ค.-เม.ย. ๕๗

ประชาสัมพันธ์การสมัครครูผู้สอนโรงเรียนจงหัว

โรงเรียนจงหัวประชาสัมพันการรับสมัครครูผู้สอนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสมัครได้ที่โรงเรียนจงหัว อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เบอร์โทรศัพท์ 074-711970 ในวันและเวลาราชการ สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร คือ

1.ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

2.ครูผู้สอนระดับปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา

กระประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ฯ ระดับจังหวัด

  ตามที่  สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯ เพื่อชี้แจงการประเมินผลตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ตามนโยบาย "ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ปีแห่งการเพิ่มคุณภาพการศึกษาเอกชน" ในวันพุธที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง  ชั้น ๔  ศาลากลางจังหวัดสตูล นั้น

     ในการนี้  ขอให้คณะกรรมการดำเนินงานดาวน์โหลดแบบกรอกผลการประเมิน ด้านล่างนี้ และจัดส่ง แบบ ปส.๑ ให้ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ภายในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

     แบบ ปส.๑แบบ ปส.๓.๑ และ ปส.๓.๒ (ทักษะภาษาอังกฤษ)แบบ ปส.๔.๑ และ ปส.๔.๒ (อ่านคล่องเขียนคล่อง) | แบบ ปส.๕ (Mindmap)

แจ้งประกาศฯ และแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๗

   ด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ส่งเอกสารเพื่อให้โรงเรียนเอกชนได้ถือปฏิบัติให้ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่อง การใช้จ่ายเงินตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  ดังนี้

๑. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง อัตราการอุดหนุนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน 
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

๒. แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

Syndicate content