strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/www/virtual/opes.go.th/htdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.

โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีงบประมาณ 2558

 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีงบประมาณ  2558  โดยดำเนินการรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ 16-20 มีนาคม 2558  เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล รายละเอียดตามประกาศ ฯ ดังแนบ คลิกที่นี่ และ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร (ติดต่อประสานงาน 095-0931842)

การขับเคลื่อนโครงการการรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษา(การันตีตาดีกา) ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

                  ด้วย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของประชาชนในพื้นที่ ภายใต้โครงการการรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษา(การรันตีตาดีกา) ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

                  ในการนี้ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฯ และสามารถส่งแบบยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘

  ดาวน์โหลด    คู่มือ/หลักเกณฑ์การนิเทศฯ         แบบยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ

การขอรับอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

             ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้รับงบประมาณสำหรับจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญที่ได้รับอุดหนุนรายบุคคล ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

             ในการนี้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ขอให้โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญที่ประสงค์รับการอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการดังนี้     

                       ๑.  บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมผ่านเว็บไซต์ http://203.146.75.8 ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘ 

                       ๒.  จัดพิมพ์แบบคำขอรับเงินอุดหนุนจากโปรแกรมให้ผู้รับใบอนุญาตลงนามพร้อมประทับตราโรงเรียน

                       ๓.  จัดส่งแบบคำขอรับอุดหนุนพร้อมเอกสารหลักฐานให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลได้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘

 

                                    ดาวโหลดประกาศ       ดาวโหลดแนวปฏิบัติ     ดาวโหลดแผนผังการดำเนินงาน

เฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์อุทกภัย

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ขอให้สถานศึกษาในสังกัดเฝ้าระวังภัยที่อาจเกิดจากน้ำท่วม โดยให้รายงานตามแบบ สปภ.๑ (สำหรับสถานศึกษา) ถึง สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ เลขที่ ๓ ถนนอาคารสงเคราะห์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา e-mail : chittraregion12@gmail.com ตามแบบ สปภ.๑ ทุกวัน เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่เกิดความเสียหายจากภาวะน้ำท่วมและแจ้งรายชื่อผู้ประสานงาน จำนวน ๑ ท่าน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสารและอีเมล์  

                                                                      ดาวโหลดแบบฟอร์ม สปภ.๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม การเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ สำหรับผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม การเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สำหรับผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา รายชื่อคลิกที่นี่

โครงการสรุปเข้ม 11 Step Up ขยับฝัน แบ่งปัน..ชายแดนใต้ "ติวยกแก๊ง ติดยกก๊วน เรียนด่วนทางลัดกับวิทยุจุฬา"

เข้าสู่หน้าลงทะเบียนสรุปเข้ม 11

โครงการสรุปเข้ม 11 Step Up ขยับฝัน แบ่งปัน..ชายแดนใต้ "ติวยกแก๊ง ติดยกก๊วน เรียนด่วนทางลัดกับวิทยุจุฬา" เป็นการติวนักเรียนระดับชั้น ม.4 ม.5 และ ม.6 เพื่อเป็นการสรุปเนื้อหาวิชาต่างๆ ตามตารางติว  ระหว่างวันที่ 8 - 9 และ 15 - 16 พฤศจิกายน 2557  ที่งนี้ นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการต้องดำเนินการดังนี้

1.ลงทะเบียนสมัครผ่าน www.curadio.chula.ac.th หัวข้อลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผ่าน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

2.พิมพ์ใบ Print-out  เพื่อเป็นหลักฐานในการลงทะเบียน

3.ติดตามรายละเอียดการประชาสัมพันธ์ กำหนดการ ตารางติว ได้ทาง www.curadio.chula.ac.th

หมายเหตุ : ทั้งนี้ หากนักเรียนไม่สามารถเข้าร่วมการติวได้ด้วยตนเองหรือจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีจำนวนมากเกินความจุของห้องเรียน นักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารการติวได้ทาง www.curadio.chula.ac.th โดยใช้ รหัสผ่านที่นักเรียนได้ลงทะเบียนไว้แล้วในการดาวน์โหลดเอกสาร

โดยโรงเรียนในจังหวัดสตูลที่เป็นห้องเรียนปลายทาง  มีจำนวน 3 โรงเรียน คือ

1.โรงเรียนกำแพงวิทยา  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 2  ความจุห้อง 100 คน

2.โรงเรียนควนโดนวิทยา ณ ห้อง 121 และ ห้อง 122 อาคารเรียน 1 ความจุห้อง 80 คน

3.วิทยาลัยชุมชนสตูล ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยบริการ ความจุห้อง 300 คน

Syndicate content