strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/www/virtual/opes.go.th/htdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 24.

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

๕ นโยบายทั่วไป

๗ นโยบายเฉพาะ (ให้เห็นผลใน ๑ ปี)

๑๐ นโยบายเร่งด่วน (ให้เห็นผลใน ๓ เดือน)

รายละเอียดดังนี้

ค่านิยม ๑๒ ประการ

แจ้งตารางและแผนผังการแข่งขันกิจกรรมเสริมหลักสูตรงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๗

          ตามที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มีกำหนดจัดการแข่งขันกิจกรรมเสริมหลักสูตรงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนมุสลิมศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม  ตารางกิจกรรม    แผนผังบริเวณงาน

ประชาสัมพันธ์รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ"

ด้วยสำนักเลขาธิการคณะะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้จัดทำสรุปคำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) ที่มีการเผยแพร่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์และวิทยุ ในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) ในช่วง ๑ เดือน ที่ผ่านมา รายละเอียดเพิ่มเติมhttp://www.thaigov.go.th/th/program1/html

การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

         ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล แจ้งประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้ารับการประเมินและคัดเลือก โดยให้สถานศึกษายื่นความจำนงขอเข้ารับการประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาฯ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ภายในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗  หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าสถานศึกษาไม่ประสงค์สมัครเข้ารับการประเมิน โดยจะดำเนินการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาในสระดับเขตพื้นที่การศึกษาในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ 

 ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม     ระเบียบฯ(ฉบับที่ ๒ )พ.ศ.๒๕๕๖       ประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ   ประกาศ สพฐฯ ๒๕๕๗   ปฏิทินการปฏิบัติงาน    

การแข่งขันกีฬา - กรีฑา นักเรียน นักศึกษา จังหวัดสตูล ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

             ด้วย จังหวัดสตูล โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑา นักเรียน นักศึกษา จังหวัดสตูล ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง สนองหลักสูตรพัฒนาผู้เรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งทักษะทางการกีฬา  รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด สร้างความรักสามัคคีความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะไปสู่การยกระดับคุณภาพของเยาวชนสู่ความเป็นเลิศและคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทน ส่งเข้าแข่งขันในระดับเขตโดยกำหนดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่ ๒๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม    ระเบียบจังหวัดสตูล        ระเบียบการแข่งขันกีฬาพร้อมใบสมัคร

โครงการพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในระบบให้สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา

เข้าสู่เว็บไซต์โครงการ

         สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในระบบให้สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ครูมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเอกชน นั้น
          ในการนี้ ขอให้โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสตูลส่งครูผู้สอนในโรงเรียน จำนวน ๑ ท่าน เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่   ๑๑-๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ระยะเวลาในการอบรม จำนวน ๓๐ ชั่วโมง (๔ วัน)  โดยสามารถส่งใบสมัคร Online ผ่านทางเว็บไซต์ www.opece-content.com หรือ ส่งทางโทรสาร ๐ ๒๖๘๒ ๖๓๕๕ หรือ อีเมลล์ info@opece-content.com

 
วัน เวลาและสถานที่อบรมตารางการฝึกอบรม | ลงทะเบียนออนไลน์  | รายละเอียดโครงการ

รับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ในวันที่ ๔-๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ ดำเนินการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช  ๒๕๔๖ และตามระเบียบดังกล่าว ได้กำหนดให้มีการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาปีละ ๒ ครั้ง ซึ่งในครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ได้กำหนดรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาในวันที่ ๔-๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  โดยกำหนดสอบเทียบความรู้ในวันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักงานการศึกษาธิการภาค ๑๒  รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศวันหยุด สกสค.

  สำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล  แจ้งประกาศ ปิดทำการในวันที่ ๙– ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗  และวันที่ ๑๗ – ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ขอความร่วมมือในการลดใช้พลังในช่วงการหยุดซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซ JDA - A๑๘ ตามโครงการชาวใต้ร่วมใจ ลดใช้ไฟฟ้า ฝ่าวิกฤตพลังงาน

สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล ขอความร่วมมือในการลดใช้พลังในช่วงการหยุดซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซ JDA - A๑๘ ตามโครงการชาวใต้ร่วมใจ  ลดใช้ไฟฟ้า ฝ่าวิกฤตพลังงานในระหว่างวันที่ ๑๓ มิถุนายน –๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๒.๓๐น.


Syndicate content