ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ “Pre-Test เพชรพิมาน ” ครั้งที่ ๔

 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล ได้จัดโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ“Pre-Test เพชรพิมาน ” ครั้งที่ ๔  ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้ทดสอบความสามารถทางวิชาการก่อนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ของปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗   รายละเอียดเพิ่มเติม

ศอ.บต. เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๖

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ศอ.บต.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๖ กลุ่มการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา  ปัตตานี  นราธิวาส  สตูล และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ เทพา นาทวี  และ สะบ้าย้อย) เข้าศึกษาในคณะเทคนิคการแพทย์ สาขากิจกรรมบำบัด กายภาพบำบัด  เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้   รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๘

 ด้วยสำนักงาน ก.พ.ร ได้ดำเนินโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๘ เพื่อพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการให้เป็นข้าราชการที่เก่งและดี เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะ ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาแล้วจำนวน ๗ รุ่น และจะเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖–๒๔ มกราคม ๒๕๕๗  โดยจะเปิดรับบุคคลจาก ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบุคคลผู้เพิ่งสำเร็จการศึกษา กลุ่มบุคคลจากภาคเอกชน  และกลุ่มข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่างๆ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัคร และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.igpthai.org หรือ www.opdc.go.th

เงินอุดหนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)

   สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลได้โอนเงินอุดหนุนศูนยการศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๖ แล้วเมื่อวันที่ 8 มกราคม ๒๕๕๗ ของให้ผู้สอนที่มีสิทธิได้รับการอุดหนุนตรวจสอบยอดเงินโอนเข้าบัญชี  หากมีข้อสงสัยประการใดขอให้ติดต่อสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  โทร 074-724721 

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เปิดรับสมัครทดสอบความสามารถทางวิชาการ

          โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เปิดรับสมัครทดสอบความสามารถทางวิชาการ  ในโครงการ “Yorwor Pretest”  ครั้งที่  ๖       โดยสามารถลงทะเบียนสมัครสอบวันที่ 7 – 20 มกราคม 2557  รายละเอียดเพิ่มเติม 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ครูเอกปฐมวัย จำนวน ๓ อัตรา

โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ เปิดรับสมัครครูเอกปฐมวัย จำนวน ๓ อัตรา

คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาปฐมวัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ ๒๒๒ หมู่ ๗  ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล

๐๗๔ – ๗๙๗๔๑๓ หรือ ๐๘๖ -๙๖๐๘๑๕๐

การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล เดือน มกราคม 2557

        ตามที่ สช.กำหนดให้โรงเรียนเอกชนยื่นเอกสารขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลประำจำเดือน ภายในวันที่ 3 ของเดือนนั้น สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จึงขอแจ้งให้่โรงเรียนที่ยังไม่ยื่นเอกสารขอรัีบเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือน มกราคม 2557 ขอให้ดำเนินการส่งโดยด่วน

การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลเพื่อปรับเพิ่มเงินเดือนครูวุฒิปริญญาตรี

  ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง ประกาศใช้ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยปรับเพิ่มอุดหนุนสมทบเงินเดือนครูเพิ่ม จำแนกเป็นระดับ อนุบาล/ประถม ๗๗๗.๕๐ บาท ม.ต้น/ม.ปลายและ ปวช. ๙๗๒ บาท เพื่อให้โรงเรียนนำไปปรับเพิ่มเงินเดือนครูจาก ๑๑,๖๘๐ บาท ให้ได้รับเป็น ๑๓,๓๐๐ บาท ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖  ทั้งนี้การเบิกเงินย้อนหลังจะยื่นคำขอและใบสำคัญรับเงินเป็น ๒ ชุด คือ เบิก ๒ เดือน ตั้งแต่ ตค.-พย. ๕๖ และ ๙ เดือน ตั้งแต่ มค.-กย.๕๖  ให้โรงเรียนดำเนินการยื่นเอกสารคำขอรับเงินดังกล่าว ส่งสำนักงานการศึกษาเอกนจังหวัดสตูล ภายในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ นั้น

            ในการนี้ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ขอให้โรงเรียนดำเนินกายื่นเอกสารคำขอรับเงินดังกล่าว ส่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ภายในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗

โรงเรียนที่ยังไม่ส่งคำขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลปรับเพิ่มเงินเดือนครู วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่เดือน มกราคม - พฤศจิกายน ๒๕๕๖

1.จงหัว  2.รุ่งอรุณวิทยานุสรณ์

คำขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลปรับเพิ่มเงินเดือนครูวุฒิปริญญาตรี   

ใบสำคัญรับเงินปรับเพิ่ม ม.ค.-ก.ย. 56  

ใบสำคัญรับเงินปรับเพิ่ม ต.ค.-พ.ย. 56

ประกาศการขยายรับสมาชิก ช.พ.ค.และสมาชิก ช.พ.ส. กรณีพิเศษ ถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗

 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสตูล ได้แจ้งคณะกรรมการ ช.พ.ค.และ คณะกรรมการช.พ.ส. มีมติเรื่องการขยายเวลาการเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. กรณีพิเศษ ออกไปถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗  เป็นวันสุดท้ายในการรับสมัคร ในเวลา ๑๖.๐๐ น. และเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครกรณีพิเศษทั้งหมด เนื่องจาก วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ วันตรุษจีนเป็นวันหยุดราชการ 

Syndicate content