คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบ PSIS V2 สำหรับโรงเรียน

ดาวน์โหลด คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบ PSIS V2  สำหรับโรงเรียน

โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิเปิดรับสมัครครูผู้สอน

โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ มีความประสงค์รับสมัครครู ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ คือ

  1. เอกอาหรับ/กฎหมายอิสลาม         จำนวน     1     อัตรา
  2. เอกภาษาไทย                        จำนวน    1     อัตรา
  3. เอกภาษาอังกฤษ                     จำนวน    1     อัตรา
  4. เอกประถมศึกษา                      จำนวน    1     อัตรา
  5. เอกสังคม                             จำนวน    1     อัตรา
  6. เอกพละ                              จำนวน    1     อัตรา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ ตำบลฉลุง อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล  
โทรศัพท์ ฝ่ายบุคคล  074-799549

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2557

     ด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้มอบหมายและจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ร่วมกับมหาวิทยาลัยและสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะและศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ได้ศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จำนวน 235 คน  

    สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ครูและผู้สอนที่มีคุณสมบัติตามประกาศการรับสมัครฯทราบ และสามารถสมัครได้ที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลภายใน 1 – 10 เมษายน 2557  เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดคลิกที่นี่ ประกาศการรับสมัครและใบสมัคร

หลักฐานประกอบการขอรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวฯ

           ตามที่โรงเรียนได้ยื่นคำขอรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน ประจำเดือน มกราคม - กันยายน 2556 และ ตุลาคม - ธันวาคม 2556  นั้น สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า โรงเรียนยื่นเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน ขาด หลักฐานการปรับเพิ่มเงินเดือนเงินเดือนครู และ รายงานการประชุมการคณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่ให้ความเห็นชอบกรณีโรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนเพื่อปรับเพิ่มเงินเดือนครู  ขอให้โรงเรียนตรวจสอบและดำเนินการสงเอกสารดังกล่าวโดยด่วน

โครงการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2557

      สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้จัดทำโครงการการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2557  โรงเรียนที่มีความประสงค์สมัครเข้ารับการประเมินให้ส่งใบสมัคร ให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 เมษายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ปฏิทินดำเนินโครงการ  ใบสมัคร   ประกาศ

โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาเพิ่มเติม

โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาเพิ่มเติม และบุคลากรทางการศึกษา (เจ้าหน้าที่ธุรการ) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้                              

                                ๑.  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                 จำนวน      ๑     อัตรา        (วุฒิปริญญาตรี)

                                ๒. สาขาวิชาปฐมวัย                        จำนวน      ๑     อัตรา        (วุฒิปริญญาตรี)

                                ๓.  เจ้าหน้าที่ธุรการ                        จำนวน      ๑     อัตรา        (วุฒิการศึกษา ปวช. , ปวส.)            

โดยเปิดรับสมัครทุกวันในเวลาราชการ ณ ฝ่ายธุรการโรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

๐๗๔ – ๗๒๕๑๕๒, ๐๘๙ – ๗๓๒๑๔๐๘ 

แจ้งการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือน และเงินอุดหนุนรายบุคคล (เพิ่มเติม)

               สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือน มีนาคม 2557 และเงินอุดหนุนรายบุคคล (เพิ่มเติม) ตั้งแต่ ตุลาคม - พฤศจิกายน 2556   เข้าบัญชีของโรงเรียนเอกชนเรียบร้อบแล้ว ขอให้โรงเรียนตรวจสอบยอดเงินและส่งหลักฐานการจ่ายเงินเดือนครูผ่านระบบธนาคารและส่งหลักฐานการปรับเพิ่มเงินดือนครูวุฒิปริญญาตรี เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2556 โดยด่วน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 1/2557

  ตามที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ ได้มอบหมายให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ดำเนินการรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาแก่บุคคลภายนอก ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 ระหว่างวันที่ 10 – 14  มีนาคม 2557 ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลนั้น

                      บัด นี้ การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาได้เสร็จสิ้นแล้ว และคณะกรรมการได้ตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฎว่ามีผู้มีสิทธิ์สอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาจำนวน 4 ราย ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  โดยจะทำการสอบข้อเขียน ในวันที่ 8-9 เมษายน 2557 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

Syndicate content