การขอรับเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ตามประมาณการ สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พ.ศ. 2552 ข้อ 5 และข้อ 6 กำหนดวิธีการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนตามประมาณการขอรับเงินอุดหนุนและวิธีขอรับเงินอุดหนุนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามประมาณการขอรับเงินอุดหนุน นั้น

                    ในการนี้ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ขอให้โรงเรียนเอกชนในสังกัดดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนตามระเบียบดังกล่าว ตามประมาณการขอรับเงินอุดหนุนสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557ของจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 (เลื่อนไหล) ส่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

จำนวนนักเรียนตามประมาณการ                   จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556

เงินอุดหนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)

  สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลได้โอนเงินอุดหนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ค้างจ่าย เดือน กันยายน 2556 เข้าบัญชีผู้สอนและบัญชีของศูนย์แล้วเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 หากมีข้อสงสัยประการใดขอให้ติดต่อสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เจ้าหน้าที่การเงิน 074-724721

ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล

            ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น.          ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น ๓

เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

      สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลได้โอนเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  ให้โรงเรียนแล้วเมือวันที่  29 มกราคม 2557  ขอให้โรงเรียน    ตรวจสอบยอดเงินพร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงินส่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลภายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ 2557

แจ้งการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗

     สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗ เข้าบัญชีของโรงเรียนเอกชนในสังกัด เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งให้โรงเรียนทราบและตรวจสอบยอดเงิน พร้อมส่งหลักฐานการจ่ายเงินเดือนครูผ่านระบบธนาคาร ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗ ภายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงวันรับสมัครและประกาศรายชื่อนักเรียน ตามโครงการรับนักศึกษาสาขาวิชากิจกรรมบำบัด กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค ประจำปี ๒๕๕๗

  ศอ.บต. ขอเปลี่ยนแปลงวันรับสมัครและประกาศรายชื่อนักเรียน ตามโครงการรับนักศึกษาสาขาวิชากิจกรรมบำบัด  กายภาพบำบัด  เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค ประจำปี ๒๕๕๗ ดังนี้

                      ๑. รับสมัคร วันที่ ๒๔ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักประสานนโยบายการศึกษาฯ ศอ.บต.

                      ๒. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๗ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือทาง www.ams.cmu.ac.th และ ศอ.บต. หรือทาง www.sbpac.go.th    

                      รายละเอียดเพิ่มเติม  

ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ “Pre-Test เพชรพิมาน ” ครั้งที่ ๔

 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล ได้จัดโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ“Pre-Test เพชรพิมาน ” ครั้งที่ ๔  ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้ทดสอบความสามารถทางวิชาการก่อนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ของปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗   รายละเอียดเพิ่มเติม

ศอ.บต. เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๖

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ศอ.บต.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๖ กลุ่มการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา  ปัตตานี  นราธิวาส  สตูล และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ เทพา นาทวี  และ สะบ้าย้อย) เข้าศึกษาในคณะเทคนิคการแพทย์ สาขากิจกรรมบำบัด กายภาพบำบัด  เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้   รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๘

 ด้วยสำนักงาน ก.พ.ร ได้ดำเนินโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๘ เพื่อพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการให้เป็นข้าราชการที่เก่งและดี เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะ ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาแล้วจำนวน ๗ รุ่น และจะเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖–๒๔ มกราคม ๒๕๕๗  โดยจะเปิดรับบุคคลจาก ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบุคคลผู้เพิ่งสำเร็จการศึกษา กลุ่มบุคคลจากภาคเอกชน  และกลุ่มข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่างๆ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัคร และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.igpthai.org หรือ www.opdc.go.th

เงินอุดหนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)

   สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลได้โอนเงินอุดหนุนศูนยการศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๖ แล้วเมื่อวันที่ 8 มกราคม ๒๕๕๗ ของให้ผู้สอนที่มีสิทธิได้รับการอุดหนุนตรวจสอบยอดเงินโอนเข้าบัญชี  หากมีข้อสงสัยประการใดขอให้ติดต่อสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  โทร 074-724721 

Syndicate content