strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/www/virtual/opes.go.th/htdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 24.

ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ขอประชาสัมพันธ์และรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559  ระหว่างวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 15.3o ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล รายละเอียดดังนี้

1.โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่สามัญ รับสมัคร ตำแหน่ง ครูผู้สอนอิสลามศึกษาหรือวิชาสามัญในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตาม พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554  

2.ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) รับสมัคร ตำแหน่ง ประธานศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)

3.สถาบันศึกษาปอเนาะ รับสมัคร ตำแหน่ง โต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะ 

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่ ประกาศรับสมัคร  ใบสมัคร 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบพรีโอลิมปิกวิชาการ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

                  ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ บัดนี้การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานฯจึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบพรีโอลิมปิกวิชาการ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ให้ทราบต่อไป

                                                           ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ     บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบ

การรับสมัครเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ นักเรียนในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

             สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  สำนักงานการศึกษาเอกชน ทั้ง ๕ จังหวัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ จัดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ใน ๔ สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพปลูกฝังทัศนคติด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน และพัฒนาทักษะชีวิต การทำงานเป็นทีม และมิตรภาพระหว่างนักเรียน  วันรับสมัคร วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ – ๓ มีนาคม ๒๕๕๙

                                                     ประกาศการรับสมัคร        เนื้อหาเพิ่มเติมในการสอบ

นิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)จังหวัดสตูล ประจำปี 2559

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลจะดำเนินการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)จังหวัดสตูล ประจำปี 2559 ในระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2559 โดยกำหนดประชุมเตรียมความพร้อมการนิเทศในวันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา จึงขอเชิญคณะกรรมการนิเทศ และผู้แทนศูนย์ตาดีกาเข้าร่วมประชุมตามวันที่ เวลา และสถานที่ ข้างต้น

ดาวน์โหลด หนังสือเชิญศูนย์ตาดีกา หนังสือเชิญกรรมการนิเทศ(หน่วยงาน) หนังสือเชิญกรรมการนิเทศ(บุคคล) ปฏิทินการนิเทศ

การส่งผลงานเข้ารับ “รางวัลทรงคุณค่า เกียรติยศแห่ง สช.” (OPEC AWARDS)

          ด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดโครงการ “รางวัลทรงคุณค่า เกียรติยศแห่ง สช.” (Office of the Private Education Commission : OPEC AWARDS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและบุคลากรภายในสังกัด  
          สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จึงขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนเอกชนในระบบและโรงเรียนเอกชนนอกระบบทราบและหากมีความประสงค์สมัครรับการประเมินคัดเลือกให้ส่งเอกสารหลักฐานมายังสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ดังนี้
                 1.แบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นที่มีลายมือชื่อผู้รับรองและเอกสารประกอบการประเมินจำนวน 4 ชุด
                 2.รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของผู้สมัครตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดของด้านที่ขอรับการประเมินเฉพาะด้าน ไม่เกิน 50 หน้า  (ไม่รวมเอกสารหลักฐานหรือผลงานอื่นๆที่แนบมาประกอบการพิจารณา จำนวน 4 ชุด)  รายละเอียดเอกสารดำเนินการ คลิกที่นี่ 

สำรวจความสมัครใจเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น โดยจะให้สถานศึกษาทุกแห่งเข้าร่วมโครงการดังกล่าวในปีการศึกษา 2560 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเห็นว่าเพื่อเป็นการเตรียมการในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำแบบสำรวจความสมัครใจเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรมเพื่อเป็นสถานศึกษานำร่อง และได้ส่งแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมมาพร้อมเอกสารดังแนบ และจัดส่งให้วันที่ 18 พ.ย.58 โดยสถานศึกษาติดต่อสอบถามและส่งแบบสำรวจ ได้ที่

1.สถานศึกษาประเภทสามัญ ทางโทรศัพท์หมายเลข 022828651 ต่อ 316 โทรสารหมายเลข 022828651 E-mail : vachirvut@hotmail.com

2.สถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา ทางโทรศัพท์หมายเลข 022826597 ต่อ 328 ทางโทรสารหมายเลข 022817187 E-mail : somrakth@hotmail.co.th

รายละเอียดคลิกที่นี่ เอกสาร 1 เอกสาร 2 เอกสาร 3

เทปบันทึก การถ่ายทอดสด พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ มอบนโยบายแก่ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ

เผยแพร่เมื่อ 27 ส.ค. 2015

ถ่ายทอดสด พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายแก่ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 - 15.00 น. : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ  https://youtu.be/AVqWImX6Rm0

นโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

รายงานรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อนกับโรงเรียนของรัฐ ประจำปีการศึกษา 2557

 ตามที่ สช.จ.สตูล ได้แจ้งโรงเรียนตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน ประจำปีการศึกษา 2557 ผ่านระบบ My Office ที่ ศธ 0211.14/ว 1159 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 และกำหนดส่งข้อมูลให้ สช.จ.สตูล  ภายในวันที่ 3 ส.ค.58  บัดนี้ ได้พ้นระยะเวลาส่งข้อมูลแล้ว ขอให้โรงเรียน ดังต่อไปนี้ จัดส่งข้อมูล ดังกล่าวให้ สช.จ.สตูล ภายในวันที่ 15 ต.ค. 58 
ดาวน์โหลดรายละเอียด ข้างล่างนี้
   1.รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลแบบรายงานรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อนกับโรงเรียนของรัฐประจำปีการศึกษา 2557
   2.ดาวน์โหลดแบบรายงาน
   3.คู่มือ

Syndicate content