strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/www/virtual/opes.go.th/htdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์รูปแบบข้อสอบ   และเทคนิคการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน    พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฯ

        ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์รูปแบบข้อสอบและเทคนิคการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่ใช้ในการสอบ O-NET โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้นกระเป๋าเอกสาร(๕๓.๑๒.๑๗.๐๑ ) ปากกาลูกลื่น(๔๔.๑๒.๑๗.๐๑ ) ชุดปากกาหรือดินสอ(๔๔.๑๒.๑๗.๐๒ ) ยางลบ(๔๔.๑๒.๑๘.๐๔ ) และ กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป (๑๔.๑๑.๑๕.๐๗ ) จำนวน ๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ไทธวัช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๗๘๐.๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง           ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง                       

      ประกาศ ณ วันที่  ๒๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดประกาศ

ขอเชิญสั่งจอง หนังสือวันเด็กแห่งชาติ 2561 “ฮีโร่ตัวจิ๋ว”

ขอข้อมูลการปรับปรุงคุณภาพน้ําดื่มในสถานศึกษา

ด้วย สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ขอความอนุเคราะห์ให้สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด สตูล ประสานสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือสํารวจข้อมูลคุณภาพน้ําดื่มในสถานศึกษา เพ่ือนํามาใช้ในการวางแผนแก้ไข ปัญหาคณุ ภาพน้ําให้เป็นระบบ โดยอาศัยการบูรณาการการทํางานของทกุ ภาคส่วน ในการนี้สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ขอประชาสัมพันธ์มายังโรงเรียนในสังกัด ตอบ แบบสํารวจคุณภาพน้ําดื่มและเครื่องกรองน้ําในสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ผ่านเว็บไซต์ http://gg.gg/watersurvey อย่างช้าภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลได้มีโครงการ ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน สตูลแดนใต้ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๔๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์สำนักงานทะเบียน นข ๗๑๘ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์สำนักงานทะเบียน นข ๗๑๘ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                
ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์สำนักงานทะเบียน นข ๗๑๘ สตูล จำนวน ๑ ครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โตโยต้าสงขลา ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๕๙๔.๐๑ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบสี่บาทหนึ่งสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่  ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ ๔ ขนาด ๘๐ แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

        ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีโครงการ ซื้อกระดาษ ๔ ขนาด ๘๐ แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป จำนวน ๑๐๐ รีม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านนวภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพัน-ห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ดาวน์โหลดประกาศ

Syndicate content