strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/www/virtual/opes.go.th/htdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.

คำขวัญวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561

เอกสารประกอบอบรมการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ระดับประถมศึกษา   ระดับมัธยมศึกษา

สวัสดีปีใหม่ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมเอกสาร เพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ รูปแบบข้อสอบและเทคนิคการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่ใช้ในการสอบ O-NET โดยวิธีเฉพาะเจ

          ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีโครงการ จ้างจัดเตรียมเอกสาร เพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์รูปแบบข้อสอบและเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ในการสอบ O-NET โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
          จัดเตรียมเอกสาร เพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์รูปแบบข้อสอบและเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ในการสอบ O-NET จำนวน ๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ไทธวัช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

         ประกาศ ณ วันที่  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐

 

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมเอกสาร เพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์รูปแบบข้อสอบและเทคนิคการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑

                 ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีโครงการ จ้างจัดเตรียมเอกสาร เพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์รูปแบบข้อสอบและเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ในการสอบ O-NET โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 จัดเตรียมเอกสาร เพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์รูปแบบข้อสอบและเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ในการสอบ O-NET จำนวน ๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ไทธวัช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดประกาศ

สรุปผลการเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ของโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

สรุปผลการเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับภาค ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์รูปแบบข้อสอบ   และเทคนิคการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน    พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฯ

        ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์รูปแบบข้อสอบและเทคนิคการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่ใช้ในการสอบ O-NET โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้นกระเป๋าเอกสาร(๕๓.๑๒.๑๗.๐๑ ) ปากกาลูกลื่น(๔๔.๑๒.๑๗.๐๑ ) ชุดปากกาหรือดินสอ(๔๔.๑๒.๑๗.๐๒ ) ยางลบ(๔๔.๑๒.๑๘.๐๔ ) และ กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป (๑๔.๑๑.๑๕.๐๗ ) จำนวน ๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ไทธวัช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๗๘๐.๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง           ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง                       

      ประกาศ ณ วันที่  ๒๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดประกาศ

Syndicate content