strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/www/virtual/opes.go.th/htdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

            ตามที่ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลได้ขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตามประกาศจังหวัดสงขลา ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อดำเนินการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และได้มีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล นั้น
           บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ดังรายละเอียดตามประกาศฯ

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศฯ

รูปแบบการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้มีหนังสือที่ ศธ  ๐๒๑๑.๑๔/ว๒๓๓ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แจ้งให้โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ นั้น

ขอให้โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดไฟล์เพื่อจัดทำรายงานเอกสารดังกล่าวตามเอกสารที่แนบ

ระดับการศึกษาปฐมวัย  ดาวน์โหลดที่นี่

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดาวน์โหลดที่นี่

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
 จ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๗ เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่                      นายเชาวลิต ด้ามทอง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)                 รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

     ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น จ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๘ เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  นายเชาวลิต ด้ามทอง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
ปรับปรุงระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นาย ทวีรัตน์ เทพนะ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง         ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

       ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้นปรับปรุงระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นาย ทวีรัตน์ เทพนะ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง         ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ดาวน์โหลดประกาศ

20 มกราคม 2561 การทดสอบความรู้ด้านอิสลามศึกษา I-NET

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (จำนวน ๑๐ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

        ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล   ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (จำนวน ๑๐ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  วัสดุคอมพิวเตอร์ (จำนวน ๑๐ รายการ) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ซายน์เทค คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔,๗๒๐.- บาท   (เจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  ดาวน์โหลดประกาศ

Syndicate content