strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/www/virtual/opes.go.th/htdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (จำนวน ๑๐ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

        ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล   ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (จำนวน ๑๐ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  วัสดุคอมพิวเตอร์ (จำนวน ๑๐ รายการ) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ซายน์เทค คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔,๗๒๐.- บาท   (เจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  ดาวน์โหลดประกาศ

คำขวัญวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561

เอกสารประกอบอบรมการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ระดับประถมศึกษา   ระดับมัธยมศึกษา

สวัสดีปีใหม่ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมเอกสาร เพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ รูปแบบข้อสอบและเทคนิคการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่ใช้ในการสอบ O-NET โดยวิธีเฉพาะเจ

          ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีโครงการ จ้างจัดเตรียมเอกสาร เพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์รูปแบบข้อสอบและเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ในการสอบ O-NET โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
          จัดเตรียมเอกสาร เพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์รูปแบบข้อสอบและเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ในการสอบ O-NET จำนวน ๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ไทธวัช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

         ประกาศ ณ วันที่  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐

 

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมเอกสาร เพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์รูปแบบข้อสอบและเทคนิคการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑

                 ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีโครงการ จ้างจัดเตรียมเอกสาร เพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์รูปแบบข้อสอบและเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ในการสอบ O-NET โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                 จัดเตรียมเอกสาร เพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์รูปแบบข้อสอบและเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ในการสอบ O-NET จำนวน ๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ไทธวัช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดประกาศ

สรุปผลการเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ของโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

สรุปผลการเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับภาค ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล 

Syndicate content