strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/www/virtual/opes.go.th/htdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

       ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้มีโครงการ เช่าสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น       
       เช่าสถานที่ จำนวน ๑ ครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โรงเรียนมุสลิมศึกษา (ขายปลีกให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐.- บาท (สามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้มีโครงการ จ้างจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น             
             จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านไทธวัธ (ขายปลีกให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕๐.- บาท (หกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้มีโครงการ ซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
                หนังสือพิมพ์ จำนวน ๑๘๓ ฉบับ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินเจริญบุ๊คสโตร์  (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๓๐.- บาท (หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรีมเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้มีโครงการ จ้างจัดเตรียมเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น           
             จัดเตรียมเอกสารจำนวน ๑ ครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านไทธวัธ (ขายปลีกให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๗๘.- บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์สำนักงานทะเบียน กค ๗๘๗๕ ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์สำนักงานทะเบียน กค ๗๘๗๕ ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
                   บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ จำนวน ๑ ครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่    บริษัท โตโยต้าสงขลา ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๑๖๖.๙๕ บาท (หกพันหนึ่งร้อยหกสิบหกบาทเก้าสิบห้าสตางค์)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง         

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้มีโครงการ จ้างล้างเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น         
           ล้างเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน จำนวน ๗ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านสตูลแดนใต้    (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๕๐.-บาท (สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารระเบียบวาระการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

       ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้มีโครงการ จ้างจัดทำเอกสารระเบียบวาระการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น                เอกสารระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๒๕ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านไทธวัธ   (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๕๐.-บาท (หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

      ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์สำนักงานทะเบียน นข ๗๑๘ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

        ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์สำนักงานทะเบียน นข ๗๑๘ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
        บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ (๗๘.๑๘.๐๑.๐๐ ) จำนวน ๑ ครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โตโยต้าสงขลา ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๗๕.๕๕ บาท (ห้าพันเจ็ดสิบห้าบาทห้าสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง         
        ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

ดาวน์โหลดประกาศ

Syndicate content