strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/www/virtual/opes.go.th/htdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์สำนักงานทะเบียน นข ๗๑๘ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

        ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์สำนักงานทะเบียน นข ๗๑๘ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
        บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ (๗๘.๑๘.๐๑.๐๐ ) จำนวน ๑ ครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โตโยต้าสงขลา ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๗๕.๕๕ บาท (ห้าพันเจ็ดสิบห้าบาทห้าสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง         
        ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

            ตามที่ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลได้ขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตามประกาศจังหวัดสงขลา ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อดำเนินการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และได้มีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล นั้น
           บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ดังรายละเอียดตามประกาศฯ

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศฯ

รูปแบบการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้มีหนังสือที่ ศธ  ๐๒๑๑.๑๔/ว๒๓๓ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แจ้งให้โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ นั้น

ขอให้โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดไฟล์เพื่อจัดทำรายงานเอกสารดังกล่าวตามเอกสารที่แนบ

ระดับการศึกษาปฐมวัย  ดาวน์โหลดที่นี่

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดาวน์โหลดที่นี่

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
 จ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๗ เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่                      นายเชาวลิต ด้ามทอง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)                 รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

     ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น จ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๘ เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  นายเชาวลิต ด้ามทอง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
ปรับปรุงระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นาย ทวีรัตน์ เทพนะ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง         ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

       ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้นปรับปรุงระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นาย ทวีรัตน์ เทพนะ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง         ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ดาวน์โหลดประกาศ

20 มกราคม 2561 การทดสอบความรู้ด้านอิสลามศึกษา I-NET

Syndicate content