strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/www/virtual/opes.go.th/htdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำปฏิทินโปสเตอร์“รอมฎอน” เพื่อใช้ในโครงการจัดทำปฏิทินโปสเตอร์ “รอมฎอน” ปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙ (พ.ศ.๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้มีโครงการ จ้างจัดทำปฏิทินโปสเตอร์“รอมฎอน” เพื่อใช้ในโครงการจัดทำปฏิทินโปสเตอร์ “รอมฎอน” ปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙ (พ.ศ.๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น           จัดทำปฏิทินโปสเตอร์“รอมฎอน” เพื่อใช้ในโครงการจัดทำปฏิทินโปสเตอร์ “รอมฎอน”             ปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙ (พ.ศ.๒๕๖๑) จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาครินทร์การช่าง (ขายปลีกให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๒๐๐.-บาท (สี่พันสองร้อยบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กิจกรรมที่ ๑ และกิจกรรมที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

       ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กิจกรรมที่ ๑ และกิจกรรมที่ ๒  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
       วัสดุ จำนวน ๒๐ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านนวภัณฑ์ (ขายปลีก,ให้บริการ)        โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 52,550.-บาท (ห้าหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

       ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้มีโครงการ จ้างจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
       จ้างจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ ๒ จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านไทธวัธ (ขายปลีกให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๒๕๐.-บาท (สามหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับการซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e – GP)

        ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘๑ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
       สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ขอประกาศ ผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์รูปแบบข้อสอบและเทคนิคการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่ใช้ใน

          ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้มีโครงการ จ้างจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์รูปแบบข้อสอบและเทคนิคการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่ใช้ในการสอบ O-NET กิจกรรมที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
          จ้างจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์รูปแบบข้อสอบและเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่ใช้ในการสอบO-NET กิจกรรมที่ 2 จำนวน ๑๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านไทธวัธ (ขายปลีกให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๐๕๐.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับการซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e – GP)

      ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘๑ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น     
      สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ขอประกาศ ผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ดาวน์โหลดประกาศ

ถ่ายทอดสด พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 13 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดปัตตานี

ถ่ายทอดสด พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 13 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดปัตตานี

https://www.facebook.com/HotlinePM/videos/181515762494786/?hc_ref=ARQoHX...

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้มีโครงการ จ้างทำไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
             ไวนิล จำนวน ๑ แผน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ซี.ที กราฟฟิก (ขายปลีก,ให้บริการ)   โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓๒.-บาท (สี่ร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่แขวนหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
ซื้อที่แขวนหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้มีโครงการ ซื้อที่แขวนหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
                ที่แขวนหนังสือพิมพ์ จำนวน ๑ ชิ้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านแสงทองเฟอร์นิเจอร์ ๒ (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๐๐.- บาท (สองพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ดาวน์โหลดประกาศ

Syndicate content