strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/www/virtual/opes.go.th/htdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.

การแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน นักศึกษาจังหวัดสตูล ประจำปี 2561

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ขอแจ้งประกาศฯ และระเบียบการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน นักศึกษาจังหวัดสตูล ประจำปี 2561ทุกชนิดกีฬาที่ทำการแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และสนามกีฬาต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสตูล

การแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน นักศึกษาจังหวัดสตูล ประจำปี 2561

ขอเชิญชวน ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรในสังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมสวมใส่เสื้อเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม 2561

ขอเชิญชวน ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรในสังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมสวมใส่เสื้อเหลือง ตลอดเดือนกรกฎาคม 2561 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

วันอัฏฐมีบูชา 6 มิถุนายน 2561

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

       ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้มีโครงการ จ้างจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
                   จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๒๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์เมืองสตูล (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน ทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 

รายละเอียดดังแนบ          

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (จำนวน ๕ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (จำนวน ๕ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
วัสดุคอมพิวเตอร์ (จำนวน ๕ รายการ) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ซายน์เทค คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑,๗๒๐.- บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อย-ยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับการซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e – GP)

     ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘๑ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น     
     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ขอประกาศ ผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น  วัสดุ จำนวน 14 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านนวภัณฑ์ (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,450.-บาท (สองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และตราสัญลักษณ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้มีโครงการ จ้างจัดทำป้ายสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และตราสัญลักษณ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น         
  จ้างจัด ทำป้ายสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และตราสัญลักษณ์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านอักษรทอง ๒ หินอ่อน หินแกรนิต (ขายปลีกให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐.-บาท (หกพันบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ดาวน์โหลด

Syndicate content