strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/www/virtual/opes.go.th/htdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 24.

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้มีโครงการ จ้างจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น             
             จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านไทธวัธ (ขายปลีกให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕๐.- บาท (หกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์สำนักงานทะเบียน กค ๗๘๗๕ ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                   ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์สำนักงานทะเบียน กค ๗๘๗๕ ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
                   บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ จำนวน ๑ ครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่    บริษัท โตโยต้าสงขลา ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๑๖๖.๙๕ บาท (หกพันหนึ่งร้อยหกสิบหกบาทเก้าสิบห้าสตางค์)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง         

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้มีโครงการ จ้างล้างเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น         
           ล้างเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน จำนวน ๗ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านสตูลแดนใต้    (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๕๐.-บาท (สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารระเบียบวาระการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

       ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้มีโครงการ จ้างจัดทำเอกสารระเบียบวาระการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น                เอกสารระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๒๕ เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านไทธวัธ   (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๕๐.-บาท (หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

      ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์สำนักงานทะเบียน นข ๗๑๘ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

        ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์สำนักงานทะเบียน นข ๗๑๘ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
        บริการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ (๗๘.๑๘.๐๑.๐๐ ) จำนวน ๑ ครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โตโยต้าสงขลา ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๗๕.๕๕ บาท (ห้าพันเจ็ดสิบห้าบาทห้าสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง         
        ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

            ตามที่ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลได้ขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตามประกาศจังหวัดสงขลา ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อดำเนินการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และได้มีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล นั้น
           บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ดังรายละเอียดตามประกาศฯ

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศฯ

รูปแบบการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้มีหนังสือที่ ศธ  ๐๒๑๑.๑๔/ว๒๓๓ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แจ้งให้โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ นั้น

ขอให้โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดไฟล์เพื่อจัดทำรายงานเอกสารดังกล่าวตามเอกสารที่แนบ

ระดับการศึกษาปฐมวัย  ดาวน์โหลดที่นี่

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดาวน์โหลดที่นี่

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
 จ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๗ เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่                      นายเชาวลิต ด้ามทอง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)                 รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

     ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น จ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๘ เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  นายเชาวลิต ด้ามทอง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ดาวน์โหลดประกาศ

Syndicate content