โครงการพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในระบบให้สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา


เข้าสู่เว็บไซต์โครงการ

         สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในระบบให้สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ครูมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเอกชน นั้น

          ในการนี้ ขอให้โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสตูลส่งครูผู้สอนในโรงเรียน จำนวน ๑ ท่าน เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่   ๑๑-๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ระยะเวลาในการอบรม จำนวน ๓๐ ชั่วโมง (๔ วัน)  โดยสามารถส่งใบสมัคร Online ผ่านทางเว็บไซต์ www.opece-content.com หรือ ส่งทางโทรสาร ๐ ๒๖๘๒ ๖๓๕๕ หรือ อีเมลล์ info@opece-content.com

  วัน เวลาและสถานที่อบรมตารางการฝึกอบรม | ลงทะเบียนออนไลน์  | รายละเอียดโครงการ
รับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ในวันที่ ๔-๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ ดำเนินการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช  ๒๕๔๖ และตามระเบียบดังกล่าว ได้กำหนดให้มีการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาปีละ ๒ ครั้ง ซึ่งในครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ได้กำหนดรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาในวันที่ ๔-๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  โดยกำหนดสอบเทียบความรู้ในวันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักงานการศึกษาธิการภาค ๑๒  รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศวันหยุด สกสค.

  สำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล  แจ้งประกาศ ปิดทำการในวันที่ ๙– ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗  และวันที่ ๑๗ – ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ขอความร่วมมือในการลดใช้พลังในช่วงการหยุดซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซ JDA - A๑๘ ตามโครงการชาวใต้ร่วมใจ ลดใช้ไฟฟ้า ฝ่าวิกฤตพลังงาน

สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล ขอความร่วมมือในการลดใช้พลังในช่วงการหยุดซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซ JDA - A๑๘ ตามโครงการชาวใต้ร่วมใจ  ลดใช้ไฟฟ้า ฝ่าวิกฤตพลังงานในระหว่างวันที่ ๑๓ มิถุนายน –๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๒.๓๐น.


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ

ด้วย อ.ก.ค.ส. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ  ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา  นราธิวาส  ปัตตานี  และ ๔ อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ เทพา นาทวี  และสะบ้าย้อย)  จำนวน ๑๐๕ อัตรา เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน  - ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.opec.go.th  หรือ

https://sites.google.com/a/opec.go.th/opec/khaw-prachasamphanth/prakasra...

การคัดเลือกครูผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการ “ครูดีมีทุกวัน”ประจำปี พ.ศ.2557

 ด้วย สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.แจ้งว่า ได้กำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัดให้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตนและด้านการปฏิบัติงาน เป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยยกย่องให้ได้รับรางวัล โครงการครูดีมีทุกวันประจำปี พ.ศ.2557 จำนวน 4 รางวัล ประกอบด้วยรางวัลครูดีที่หนูรัก สุดยอดครูดี ครอบครัวครูดี และรางวัลครูดีชายขอบ
    ในการนี้ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จึงขอความร่วมมือท่านคัดเลือกครูที่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติครูฯ เข้าร่วมโครงการ ครูดีมีทุกวัน ประจำปี พ.ศ.2557 โดยส่งแบบประวัติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมายังสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ 
http://www.otepbangkok.com/

แจ้งกำหนดการรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต)

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้แจ้งกำหนดการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนและครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ปัจจุบัน ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗) โซน ๓ (ภาคกลางและภาคใต้) ตามโครงการ One Table Per Child ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  แล้วนั้น

       สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ขอให้โรงเรียนรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล (อาคารด้านหลังศาลากลาง)

การรับมอบ และ เอกสารการรับเครื่อง
         ให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้รับเท่านั้น  กรณี ไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน  และให้แนบเอกสาร คือ สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับใบอนุญาต และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ 

ดาวน์โหลดรายละเอียดขั้นตอนการจัดสรรและส่งมอบเครื่องฯ

แจ้งเรื่อง สำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูลปิดทำการ

 ประกาศ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล หยุดทำการ ๑ วัน ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

Syndicate content