strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/www/virtual/opes.go.th/htdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.

ขอขอมูลการปรับปรุงคุณภาพน้ําดื่มในสถานศึกษา

ดวย สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ขอความอนุเคราะหใหสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
สตูล ประสานสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือสํารวจขอมูลคุณภาพน้ําดื่มในสถานศึกษา เพ่ือนํามาใชในการวางแผนแกไข
ปญหาคณุ ภาพน้ําใหเปนระบบ โดยอาศัยการบูรณาการการทํางานของทกุ ภาคสวน
ในการนี้สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ขอประชาสัมพันธมายังโรงเรียนในสังกัด ตอบ
แบบสํารวจคุณภาพน้ําดื่มและเครื่องกรองน้ําในสถานศึกษา ปงบประมาณ ๒๕๖๑ ผานเว็บไซต
http://gg.gg/watersurvey อยางชาภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลได้มีโครงการ ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน สตูลแดนใต้ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๔๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์สำนักงานทะเบียน นข ๗๑๘ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์สำนักงานทะเบียน นข ๗๑๘ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                
ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์สำนักงานทะเบียน นข ๗๑๘ สตูล จำนวน ๑ ครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โตโยต้าสงขลา ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๕๙๔.๐๑ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบสี่บาทหนึ่งสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

ประกาศ ณ วันที่  ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ ๔ ขนาด ๘๐ แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

        ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีโครงการ ซื้อกระดาษ ๔ ขนาด ๘๐ แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป จำนวน ๑๐๐ รีม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านนวภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพัน-ห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์สำนักงานทะเบียน กค ๗๘๗๕ ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลได้มีโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์สำนักงานทะเบียน กค ๗๘๗๕ ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

           ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์สำนักงานทะเบียน กค ๗๘๗๕ ยะลา จำนวน ๑ ครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โตโยต้าสงขลา ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๐๔๔.๙๙ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่สิบสี่บาทเก้าสิบเก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ดาวน์โหลดประกาศ

คู่มือแนวทางการเทียบโอนความรู้และการสะสมหน่วยกิตการศึกษานอกระบบกับการศึกษาในระบบ

          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ดำเนินการตามโครงการจัดทำข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้จัดทำเป็นคู่มือแนวทางการเทียบโอนความรู้และการสะสมหน่วยกิตการศึกษานอกระบบกับการศึกษาในระบบ

          ในการนี้ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ขอประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการเทียบโอนความรู้และการสะสมหน่วยกิตการศึกษานอกระบบกับการศึกษาในระบบ 

ดาวน์โหลดคู่มือที่นี่ 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้มีโครงการ ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

              ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน แสงทองเฟอร์นิเจอร์ 2 (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๖๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

              ดาวโหลดไฟล์ประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
         เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา และ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ซายน์เทค คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๙๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ดาวน์โหลดประกาศ

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

 

                                                                                 รายละเอียดเพิ่มเติม www.kingrama9.net

Syndicate content