strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/www/virtual/opes.go.th/htdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 24.

ระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชนและการบริหารจัดการเงินอุดหนุน (PSIS)

  สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ขอแจ้งเรื่องวิธีการทำข้อมูลจบการศึกษา/จำหน่ายนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2558 และการบันทึกข้อมูลนักเรียนนักเรียนที่สมัครเรียนในปีการศึกษา 2559

          เพื่อให้การจัดทำข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุน มีความถูกต้อง จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา ดังกล่าวในระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชนและการบริหารจัดการเงินอุดหนุน (PSIS) ดังนี้

1. การจำหน่าย/จบการศึกษานักเรียนให้โรงเรียนทำข้อมูลการจบการศึกษาของนักเรียน/นักศึกษา ในชั้นสุดท้ายของระดับนั้น ๆ ก่อนการเลื่อนชั้นนักเรียนในระดับถัดไปขึ้นมา

2. การเลื่อนชั้นเรียนนักเรียน/นักศึกษา ให้โรงเรียนดำเนินการ เลื่อนชั้นเรียนนักเรียนในระดับต่ำกว่าชั้นที่จบการศึกษาถัดไปขึ้นมา

3.การบันทึกนักเรียนที่สมัครเรียนในปีการศึกษา 2559 นำนักเรียนที่สมัครเรียนในปีการศึกษา 2559 บันทึกเข้าสู่ระบบ psis ในชั้นเรียนที่นักเรียนสมัครเข้าเรียน ได้ในระหว่างวันที่ 15 เมษายน 2559 - 31 พฤษภาคม 2559

หมายเหตุ: โรงเรียนที่ยังไม่สามารถพิมพ์ รายงาน อน.4,5,6 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ได้ ห้ามบันทึก/จำหน่ายนักเรียนทุกกรณี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเอกชนในสังกัด สช.จ.สตูล ที่ทำคะแนนสอบ O-NET เต็ม 100 คะแนน ดังนี้

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเอกชนในสังกัด สช.จ.สตูล ที่ทำคะแนนสอบ O-NET ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2558 วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ เต็ม 100 คะแนน ดังนี้

ประกาศและรายงานผลการทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา(I-NET)

ประกาศและรายงานผลการทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา(I-NET)  

http://www.niets.or.th/INET/AnnouncementWeb/Esa/StandardStatValuesByEsa.aspx?mi=3&smi=1

ประกาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558

  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประกาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558  รายบุคคล และรายโรงเรียน รายละเอียดคลิกที่นี่

  1. ระดับชั้น ป.6 (ประกาศผลสอบ วันที่ 28 มีนาคม 2559) 

  2. ระดับชั้น ม.3 (ประกาศผลสอบ วันที่ 29 มีนาคม 2559)

ผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้

ตามที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนมุสลิมศึกษา อ.เมือง จ.สตูล นั้น บัดนี้ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก (ค่ายที่ ๑)  ประกาศ รายชื่อ   แบบฟอร์มยืนยัน 

ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ขอประชาสัมพันธ์และรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559  ระหว่างวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 15.3o ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล รายละเอียดดังนี้

1.โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่สามัญ รับสมัคร ตำแหน่ง ครูผู้สอนอิสลามศึกษาหรือวิชาสามัญในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตาม พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554  

2.ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) รับสมัคร ตำแหน่ง ประธานศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)

3.สถาบันศึกษาปอเนาะ รับสมัคร ตำแหน่ง โต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะ 

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่ ประกาศรับสมัคร  ใบสมัคร 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบพรีโอลิมปิกวิชาการ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

                  ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ บัดนี้การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานฯจึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบพรีโอลิมปิกวิชาการ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ให้ทราบต่อไป

                                                           ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ     บัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบ

การรับสมัครเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ นักเรียนในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

             สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  สำนักงานการศึกษาเอกชน ทั้ง ๕ จังหวัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ จัดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ใน ๔ สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพปลูกฝังทัศนคติด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน และพัฒนาทักษะชีวิต การทำงานเป็นทีม และมิตรภาพระหว่างนักเรียน  วันรับสมัคร วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ – ๓ มีนาคม ๒๕๕๙

                                                     ประกาศการรับสมัคร        เนื้อหาเพิ่มเติมในการสอบ

นิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)จังหวัดสตูล ประจำปี 2559

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลจะดำเนินการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)จังหวัดสตูล ประจำปี 2559 ในระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2559 โดยกำหนดประชุมเตรียมความพร้อมการนิเทศในวันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา จึงขอเชิญคณะกรรมการนิเทศ และผู้แทนศูนย์ตาดีกาเข้าร่วมประชุมตามวันที่ เวลา และสถานที่ ข้างต้น

ดาวน์โหลด หนังสือเชิญศูนย์ตาดีกา หนังสือเชิญกรรมการนิเทศ(หน่วยงาน) หนังสือเชิญกรรมการนิเทศ(บุคคล) ปฏิทินการนิเทศ

Syndicate content