strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/www/virtual/opes.go.th/htdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 24.

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพรีโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 2

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพรีโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 2

หนังสือประกาศ   camp2-bio camp2-chem  camp2-math  camp2-physic

ติดตามข้อมูลนักเรียนจบการศึกษา และข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับอำเภอฯ

  ตามที่  สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับอำเภอ และระดับจังหวัด โดยได้ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนรายงานข้อมุลให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ภายในวันที่  7 เมษายน 2559  และได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลนักเรียนจบการศึกษาปีการศึกษา 2558 กำหนดส่งข้อมูลภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559  นั้น
         บัดนี้ ได้เลยกำหนดการส่งข้อมูลแล้ว  จึงขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังแนบ ส่งข้อมูลดังกล่าวให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ผ่านระบบ My Office  หรือ อีเมลล์ rodeeya96@gmail.com ภายในวันที่  26 พฤษภาคม 2559   ทั้งนี้ โรงเรียนสามารถตรวจสอบสถานการส่งข้อมูลและดาวน์โหลดไฟล์กรอกข้อมูลตามลิงค์ข้างล่างนี้
        

ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูล ที่นี่  
ดาวน์โหลดแบบกรอกข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาฯ ที่นี่
ดาวน์โหลดแบบกรอกข้อมุลนักเรียนจบการศึกษา   จบ ป.6   จบ ม.3  จบ  ม.6

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์

ระบบรายงานนักเรียนซ้ำซ้อน ปีการศึกษา 2558

  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้จัดทำระบบรายงานนักเรียนซ้ำซ้อนประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อให้โรงเรียนเข้าไปตรวจสอบข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนักเรียน ที่มีความซ้ำซ้อนประจำปี ๒๕๕๘ ว่ามีรายชื่อเรียนอยู่ในสถานศึกษาจริงหรือไม่ นั้น

ในการนี้ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ขอให้โรงเรียนเอกชนดำเนินการปรับปรุงข้อมูล เข้าระบบได้ที่ http://student.opec.go.th/ หรือ www.opec.go.th ไปที่ ระบบรายงานนักเรียนซ้ำซ้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เข้าระบบโดยใช้รหัสโรงเรียน  ๘ หลัก ทั้งนี้ ขอให้โรงเรียนเอกชนเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง 

การปฐมนิเทศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ตามโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 ตามที่ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ตามโครงการพัฒนาผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 240 คน  ในวันที่ 5 เมษายน 2559 แล้วนั้น

    ในการนี้ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จึงขอแจ้งครูที่มีรายชื่อตามประกาศฯ บัญชีหมายเลข 1- 5 เข้ารับการปฐมนิเทศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ตามโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00-09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยแจ้งให้นำหนังสือแต่งตั้งครูผู้สอนและบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนด้วย ทั้งนี้ หากผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้น ไม่มารายงานตัวหรือมีความประสงค์จะสละสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ขอให้แจ้งเหตุผลตามแบบฟอร์ม\ที่กำหนดและจัดส่งให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 รายละเอียดดังนี้

1.หนังสือแจ้งโรงเรียน

2.กำหนดการปฐมนิเทศ

3.หนังสือสละสิทธิ์

4.ประกาศรายชื่อฯ

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR)

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ขอให้สถานศึกษาดำเนินการจัดทำรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR) ประจำปีการศึกษา 2558 และจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มพร้อมแผ่นซีดี ส่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และส่งเฉพาะแบบสรุปรายงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา(SAR)ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลดแบบรายงานประเมินคุณภาพฯ   แบบสรุปรายงานผลฯปฐมวัย  แบบสรุปรายงานผลฯขั้นพื้นฐาน

ระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชนและการบริหารจัดการเงินอุดหนุน (PSIS)

  สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ขอแจ้งเรื่องวิธีการทำข้อมูลจบการศึกษา/จำหน่ายนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2558 และการบันทึกข้อมูลนักเรียนนักเรียนที่สมัครเรียนในปีการศึกษา 2559

          เพื่อให้การจัดทำข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุน มีความถูกต้อง จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา ดังกล่าวในระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชนและการบริหารจัดการเงินอุดหนุน (PSIS) ดังนี้

1. การจำหน่าย/จบการศึกษานักเรียนให้โรงเรียนทำข้อมูลการจบการศึกษาของนักเรียน/นักศึกษา ในชั้นสุดท้ายของระดับนั้น ๆ ก่อนการเลื่อนชั้นนักเรียนในระดับถัดไปขึ้นมา

2. การเลื่อนชั้นเรียนนักเรียน/นักศึกษา ให้โรงเรียนดำเนินการ เลื่อนชั้นเรียนนักเรียนในระดับต่ำกว่าชั้นที่จบการศึกษาถัดไปขึ้นมา

3.การบันทึกนักเรียนที่สมัครเรียนในปีการศึกษา 2559 นำนักเรียนที่สมัครเรียนในปีการศึกษา 2559 บันทึกเข้าสู่ระบบ psis ในชั้นเรียนที่นักเรียนสมัครเข้าเรียน ได้ในระหว่างวันที่ 15 เมษายน 2559 - 31 พฤษภาคม 2559

หมายเหตุ: โรงเรียนที่ยังไม่สามารถพิมพ์ รายงาน อน.4,5,6 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ได้ ห้ามบันทึก/จำหน่ายนักเรียนทุกกรณี

Syndicate content