strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/www/virtual/opes.go.th/htdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เรื่อง รับสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สช.จังหวัด

ด้วย อ.ค.ก.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๑ อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2mH0Dhj

รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

 ตามที่ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนเอกชนจัดส่งข้อมูลรายงานผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ส่งให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น 
                 
ในการนีั้ จึงขอความร่วมมือโรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการส่งรายงานผลฯ ขอให้โรงเรียนดำเนินการส่งให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ภายในวันที่ 17 มี.ค. ุ60   ในระบบ My Office  ส่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  หรือ อีเมลล์  soodlor_dem@hotmail.com

โรงเรียนที่ยังไม่ส่ง

แบบรายงานผล

แบบกรอกคะแนนสำหรับการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ป.2 ,4, 5 และ ม.1, 2

 โรงเรียนที่เข้าร่วมการทดสอบสามารถดาวน์โหลดแบบกรอกคะแนนการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ป.2,4.5 และ ม.1,2 

1.แบบกรอกคะแนน ป.2

2.แบบกรอกคะแนน ป.4

3.แบบกรอกคะแนน ป.5

4.แบบกรอกคะแนน ม.1

5.แบบกรอกคะแนน ม.2

การสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ปี 2560

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ดำเนินการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการสอบเทียบความรู้ ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546 ซึ่งได้กำหนดปีละ 2ครั้งและครั้งที่1/2560ได้กำหนดรับสมัครสอบเทียบระหว่างวันที่ 6-17 มีนาคม 2560  ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

รายละเอียด

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

         ด้วยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว) กำหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส้รางความรู้ความเข้าใจ เทคนิควิธีการกำหนดยุทธศาสตร์ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ทั้งนี้สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว) ยินดีให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านอาหาร เอกสารประกอบการอบรม วิทยากร และวุฒิบัตร โดยส่วนภูมิภาคกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสมิหลาบอลรูม โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนางานโครงการสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว) โทร. ๐๒ ๒๔๓ ๘๐๐๐ (อัตโนมัติ ๑๕สาย) มือถือ ๐๘ ๙๗๗๒ ๘๙๘๙ และ ๐๘ ๙๒๓๑ ๓๑๙๘ และทางเว็บไซต์ www.iadth.com

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ประจำปี 2560

 

เพิ่มเติมด้านท้ายให้หน่อย ::  หากโรงเรียนใดประสงค์จะเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม กรุณาแจ้งมาได้ที่ วราวุธ 086-9527724 ภายในวันที่ 26 ธ.ค. 2559 นี้

 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ประจำปี 2560 กิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อส่งเสริมทักษะภาษาไทยด้านการอ่านออกเขียนได้และการตีความ หากโรงเรียนใดประสงค์จะเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม กรุณาแจ้งมาได้ที่ วราวุธ 086-9527724 ภายในวันที่ 26 ธ.ค. 2559 นี้

            รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ  ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559

 แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 รายละเอียดคลิกที่นี่

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง   รายละเอียดเพิ่มเติม

Syndicate content