strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/www/virtual/opes.go.th/htdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ พัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 

นางมารีเยาะห์  โอมณี  ครู วิทยฐานะชำนาญการโรงเรียนกำแพงวิทยา อำเภอละงู  
จังหวัดสตูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีธยมศึกษา เขต 16 ได้ทำการศึกษาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 5 รหัส 
ว23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายละเอียดเพิ่มเติม

         ด้วยนางมารีเยาะห์  โอมณี  ครู วิทยฐานะชำนาญการโรงเรียนกำแพงวิทยา อำเภอละงู  จังหวัดสตูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีธยมศึกษา เขต 16 ได้ทำการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 5 รหัส ว23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายละเอียดเพิ่มเติม

การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559

การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559

โดยรวบรวมส่งแบบประเมิน ได้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 

รายละเอียดเพิ่มเติม

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

 

 

           1. ชื่อโครงการ จัดประชุมเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล 

           2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๐,๐๐๐.- บาท

           3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙  เป็นเงิน ๓๒๐,๐๐๐.- บาท ราคา/หน่วย เล่มละ ๓๒.-บาท

           4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  บริษัท แม็กซ์มีเดีย วาย ๒ เค เพรส จำกัด

           5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) นายอับดุรรอชีด แกสมาน นักวิชาการพัสดุ ผู้สืบราคา

 

 

ดังเเนบ

การรับสมัครเยาวชนโครงการ"สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 29

       ด้วยคณะกรรมการดำเนินการโครงการ"สานใจไทย สู่ใจใต้" มอบหมายให้นายอำเภอในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ทั้ง 44 อำเภอ เป็นผู้รับสมัครและอำนวยความสะดวกแก่เยาวชนที่จะเข้าร่วมโครงการ"สานใจไทย สู่ใจใต้" ตั้งแต่รุ่นที่ 29 เป็นต้นไป นักเรียนที่มีคุณสมบัติครบยื่นใบสมัคร ณ ที่ว่าการอำเภอตามสำเนาทะเบียนบ้าน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2559  ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.pmca.or.th/

ติดตามการรายงานข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559

  ตามที่ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ได้ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนเอกชนจัดส่งข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาปีการศึกษา 2559 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 คือ ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ข้อมูลผู้บริหาร ครู และข้อมูลนักเรียน ในรูปแบบไฟล์ Excel ส่งให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2559 และบัดนี้ได้เลยกำหนดการส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  
                                 
ในการนีั้ จึงขอความร่วมมือโรงเรียนที่มีรายชื่อดังไฟล์แนบดำเนินการส่งข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel (ไฟล์กรอกข้อมูลดังแนบบ) ส่งให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ภายในวันที่ 28 ก.ค. 59   ในระบบ My Office  ส่งกลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์  หรือ อีเมลล์  rodeeya96@gmail.com

 

ดาวน์โหลดรายการผลการส่งข้อมูลของโรงเรียน

ดาวน์โหลดแบบกรอกข้อมูล      แบบกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน     แบบกรอกข้อมูลบุคลากร     แบบกรอกข้อมูลนักเรียนต่างชาติ  แบบกรอกข้อมูลนักเรียนพิการ

Syndicate content