แบบฟอร์มต่างๆ

เกาะติดกฏหมาย ระเบียบ ร.ร.เอกชน

  • ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง อัตราการอุดหนุนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2562

เกาะติดหลักสูตร

งานทะเบียนโรงเรียนเอกชน

แบบฟอร์มการขออนุญาตจัดตั้งสถานศึกษา

แบบฟอร์มตาดีกา